Aanwijzing inzake tarievenbeleid 2000 en volgende jaren farmaceutische zorg
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg;
Gelezen de brief van het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, (brief van 24 september 1999, kenmerk JHD/med/V/99/632, vastgesteld in de vergadering van 20 september 1999);
Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brieven van 29 oktober 1999, kenmerk Z/P-2011790 en Z/P-2011825),
Besluiten:
Artikel 1
Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van personen en instellingen, die in artikel 2, aanhef en onder a, van het besluit werkingssfeer WTG 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige beleidsregels vast dat de inkoopvergoeding structureel met ingang van 1 januari 2000 neerwaarts wordt aangepast met 6,82% teneinde een opbrengst in de jaren 2000, 2001 respectievelijk 2002 van tenminste f 350 mln, f 385 mln respectievelijk f 425 mln (excl. btw) te genereren.
De in de receptregelvergoeding en het abonnementstarief voor farmaceutische hulp opgenomen forfaitaire aftrek voor het realiseren van kortingen en bonussen komt te vervallen.
Artikel 2
Met het oog op de in artikel 1 genoemde aanpassing neemt het Cotg generieke maatregelen. Het Cotg treft een voorziening waardoor onevenredig nadeel bij individuele apotheekhoudenden als gevolg van de in artikel 1 bedoelde verlaging van de inkoopvergoeding wordt bestreden. Daartoe maximeert het Cotg de hoogte van de korting op de inkoopvergoeding tot ten hoogste f 15,- (excl. btw) per receptregel.
Artikel 3
In de bedoelde beleidsregels ter uitvoering van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht