Artikel 1. definities
In deze aanwijzing wordt verstaan onder:
a. minister: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. wet: de Wet marktordening gezondheidszorg ;
c. zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet;
d. aanwijzing transitiemodel: de Aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3072825, van 29 juli 2011 inzake transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012 (Stcrt. 2011, 13950) ;
e. transitiemodel prestatiebekostiging: het transitiemodel geschetst in de aanwijzing transitiemodel;
f. transitiebedrag: bedrag als bedoeld in artikel 5 van de aanwijzing transitiemodel;
g. verrekenbedrag: bedrag als bedoeld in artikel 6 van de aanwijzing transitiemodel;
h. aanwijzing overgangsregeling kapitaallasten: de Aanwijzing inzake overgangsregeling kapitaallasten algemene en academische ziekenhuizen van 22 juni 2010 (Stcrt. 2010, nr. 10255) ;
i. overgangsregeling kapitaallasten: de overgangsregeling kapitaallasten als bedoeld in de aanwijzing overgangsregeling kapitaallasten.
Artikel 2. opdrachtverlening
De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing beleidsregels en regels vast.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Kapitaallasten en transitiemodel algemene en academische ziekenhuizen
+ Hoofdstuk III. Overgangsregeling kapitaallasten categorale instellingen
+ Hoofdstuk IV. Overgangs- en slotartikelen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht