Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzing opsporingsambtenaren Arbeidsomstandighedenwet

Uitgebreide informatie
Aanwijzing opsporingsambtenaren Arbeidsomstandighedenwet
De Minister van Justitie,
Gelet op de artikelen 1, onder 4°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten;
Besluit:
in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
1°.
de ambtenaren der Arbeidsinspectie, aangewezen krachtens artikel 77 van de Arbeidswet 1919, aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;
2°.
de ambtenaren van de Inspectie van de havenarbeid, aangewezen krachtens artikel 17, eerste lid, van de Stuwadoorswet, aan te wijzen als ambtenaren, bij uitsluiting belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, voor zover betrekking hebbende op stuwadoorsarbeid als bedoeld in het Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid (Stb. 1950, K 519), voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;
3°.
de ambtenaren van de Inspectie van de havenarbeid, aangewezen krachtens artikel 17, eerste lid van de Stuwadoorswet, aan te wijzen als ambtenaren, mede belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten en deze overtredingen betrekking hebben op
a. arbeid als bedoeld in het Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) op of in schepen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j tot en met m van dat besluit, die worden gebruikt tot de vaart ter zee of daartoe bestemd zijn;
b. arbeid als bedoeld in het Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) op of in schepen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j tot en met n, van dat besluit, die niet worden gebruikt tot de vaart ter zee, noch daartoe bestemd zijn;
c. arbeid ten aanzien waarvan het Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) of het Koninklijk Besluit van 12 januari 1976 (Stb. 97) betreffende propaansulton van toepassing is, waarbij de onder b) en c) genoemde taken door de ambtenaren van de Inspectie van de havenarbeid slechts worden uitgeoefend binnen het gebied van het 3e en het 5e district van de dienst der Arbeidsinspectie;
4°.
te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden op 1 januari 1983.
's-Gravenhage, 17 december 1982
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht