Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.

Aanwijzing procescoödinator overdracht Rijksscholen en instelling begeleidingscommissie

Uitgebreide informatie
Aanwijzing procescoödinator overdracht Rijksscholen en instelling begeleidingscommissie
De staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
Overwegende dat de regering voornemens is te bevorderen dat het bevoegd gezag over de Rijksscholen voor voortgezet onderwijs wordt overgedragen aan de betrokken gemeenten,
Besluit:
I
Voor de periode die eindigt uiterlijk op 31 juli 1995 wordt een procescoördinator overdracht Rijksscholen aangewezen.
II
De procescoördinator heeft tot taak het proces van overdracht van de Rijksscholen aan de gemeenten te coördineren, te begeleiden en te bewaken, door:
a. het inventariseren van de bestaande situatie;
b. het toetsen op zorgvuldigheid van algemene randvoorwaarden zoals overeengekomen in de diverse landelijke overlegorganen;
c. het adviseren aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ten aanzien van de voorwaarden van overdracht, de termijn waarop overdracht plaatsvindt en het nieuwe bevoegd gezag aan wie overdracht plaatsvindt;
d. het toetsen op zorgvuldigheid van het uiteindelijke onderhandelingsresultaat in individuele gevallen;
e. het verstrekken van brede voorlichting aan alle betrokkenen.
III
Met de taken van de procescoördinator wordt belast de heer dr. H. P. A. Oskamp te Breda.
IV
Deze beschikking wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant. Zij treedt in werking met ingang van de dag na heden en werkt terug tot 1 januari 1987.
Zoetermeer, 20 maart 1987
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
I
II
III
IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht