Beschikking waarbij een tweetal gebieden wordt aangewezen als Speciale beschermingszone in het kader van de EG-Vogelrichtlijn ('Eemmeer, Gooimeer en IJmeer' en 'Kwade Hoek')
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Besluit:
1.
Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van de richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen van 2 april 1979, inzake het behoud van de vogelstand, 79/409/EEG (Pb. EG L 103) worden de volgende gebieden aangewezen:
a. het op bijlage A van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ‘Eemmeer, Gooimeer en IJmeer’;
b. het op bijlage B van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ‘Kwade Hoek’.
2.
De aanwijzingen, bedoeld in het eerste lid, gaan vergezeld van een toelichtende nota.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 18 november 1994
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht