Aanwijzing tarievenbeleid 1998 voor de farmaceutische hulp
De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg;
Gelezen de brief van het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, (brief van 22 oktober 1997, kenmerk HV/tbk/A/97/121), vastgesteld in de vergadering van 20 oktober 1997;
Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 27 april 1998, kenmerk VPZ/P-981372);
Besluiten:
Artikel 1
Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van personen en instellingen, die in artikel 2, aanhef en onder a, van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige beleidsregels vast dat met een neerwaartse aanpassing van de tarieven een opbrengst (incl. BTW) van f 100 miljoen in 1998 wordt bewerkstelligd en vanaf 1999 structureel f 150 miljoen per jaar. Het aanvaardbare kostenniveau van het totaal van de in rekening te brengen tarieven voor farmaceutische hulp is – uitgaande van de raming voor 1998 in het JOZ 1998 – maximaal f 4093,6 miljoen (excl. BTW) minus inkomsten stimulans en minus buiten Wtg-middelen.
Artikel 2
Met het oog op de in artikel 1 genoemde aanpassing neemt het Cotg generieke maatregelen. In afwijking van de eerste volzin kan het Cotg op voorstel van representatieve organisaties van organen voor gezondheidszorg en van ziektekostenverzekeraars besluiten om bepaalde geneesmiddelen van de te nemen maatregel uit te zonderen, met dien verstande dat de kortingen als bedoeld in artikel 1 zijn gewaarborgd.
Artikel 3
In de bedoelde beleidsregels ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.
Artikel 4
De aanwijzing van 5 december 1997 (VPZ/P-974432) wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht