Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2010.

Artikel 1 Aanwijzing wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 2008

Uitgebreide informatie
1. Inleiding
Verstrekking van informatie uit COMPAS/GPS en de hoger-beroepssystemen aan derden voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden werd voorheen geregeld in de Aanwijzing verstrekking van strafrechtelijke gegevens aan derden voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden (Aanwijzing Wbp ). Bij de inwerkingtreding van de Wjsg komt het regime van de Wbp voor de verstrekking van deze informatie te vervallen en wordt het vervangen door titel 2A Wjsg. De verstrekking aan derden voor buiten de strafrechtspleging gelegen doelen wordt geregeld in de artikelen 39b, 39f en 39g van de Wjsg.
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst volgt hieronder een uiteenzetting van enkele beginselen en uitgangspunten bij verstrekkingen, daarna volgt het beoordelingskader, de categorieën van ontvangers, rechtsbescherming, verstrekking aan overige ontvangers, bevoegdheidsverdeling en tenslotte de rol van de helpdesk privacy PaG en de privacymedewerkers bij de dienstonderdelen. Verstrekkingen aan en binnen samenwerkingsverbanden worden nader beschreven in de bijlage bij deze aanwijzing.
Inhoudsopgave
I. Samenvatting
II. Achtergrond
Belangrijkste paragrafen
III. Bevoegdheidsverdeling
Het College van procureurs-generaal
IV. Verstrekking van informatie aan derden voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden
1. Inleiding
2. Beginselen bij informatieverstrekking
3. Beoordelingsstructuur
4. De ontvangers
5. Verstrekking aan overige ontvangers
6. Rol van de helpdesk en de privacymedewerkers bij de dienstonderdelen
Rol van de helpdesk privacy PaG
Rol van de privacymedewerkers bij de dienstonderdelen
V. Vestrekking op basis van art. 39g jo. art. 14 Wjsg (wettelijke restcategorie)
1. Inleiding
2. Voorwaarden
Toelichting
3. Procedure
4. Verantwoordelijkheden
VI. Rechten van betrokkene op inzage
VII. Rechtsbescherming
betrokkene
VIII. Wettelijke verplichting tot verstrekking van informatie
1. Inleiding
2. Beoordeling
3. Voorbeelden
IX. Bijzondere onderwerpen
1. Wetenschappelijk onderzoek
2. Verantwoordelijkheid ten aanzien van verstrekking uit politieregisters
3. Verstrekking van afschriften van strafbeschikkingen
4. Verstrekking van vonnissen
5. Uitzonderingen op beginsel ‘niet verstrekken bij sepot of vrijspraak’
6. Inzageverzoeken ten aanzien van gegevens van overledenen
7. Historische overzichten
8. Tijdelijke registers
9. Gerechtelijk vooronderzoek
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht