Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2008.

Artikel 4 3 Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Uitgebreide informatie
4. Uitzonderingen op beginsel ‘niet verstrekken bij sepot of vrijspraak’
Er bestaan drie uitzonderingen op het beginsel (zie hoofdstuk IV § 2) dat niet wordt verstrekt bij een sepot of een vrijspraak:
3) door middel van het verstrekken van informatie kan ernstig en acuut gevaar worden afgewend.
Iedere voorgenomen verstrekking op deze gronden wordt ter toetsing aan de helpdesk privacy PaG voorgelegd.
Ad 1)
Als in een dossier blijkt van handelen dat niet past binnen een integere uitoefening van een overheidsfunctie, kan in uitzonderingsgevallen (als het noodzakelijkheidscriterium zich er niet tegen verzet) informatie daarover aan de werkgever van betrokkene worden verstrekt, teneinde het treffen van rechtspositionele of tuchtrechtelijke maatregelen mogelijk te maken. Bij handelen dat niet strafrechtelijk te sanctioneren is, maar niet past binnen een integere uitoefening van een overheidsfunctie, is bijvoorbeeld te denken aan de situatie dat betrokkene op de computer van het werk, tijdens werktijd, excessief internet gebruikt (met name als het gaat om het bezoeken van onzedelijke websites). Indien niet zeker is dat het laakbare handelen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, kan geen verstrekking plaatsvinden.
Deze verstrekkingsmogelijkheid bestaat dus niet indien tot sepot is besloten, omdat niet zeker is of het handelen heeft plaatsgevonden.
De verstrekking wordt ingekaderd onder hoofdstuk IV, § 4, sub a), b) of e) eventueel jo. § 6.Ad 2)
Het nastreven en bewaken van een integere overheid is een taak van het Openbaar Ministerie. Soms is het nodig om onderdelen van de (rijks)overheid in de gelegenheid te stellen organisatorische maatregelen te treffen. Als daarvoor strafvorderlijke gegevens nodig zijn, kan het Openbaar Ministerie die ook verstrekken uit dossiers die zijn geëindigd in een sepot of vrijspraak. Het gaat bij het treffen van organisatorische maatregelen niet rechtstreeks om maatregelen ten aanzien van betrokkene, maar om de organisatie en werkwijze van de dienst of instelling. Door middel van het veranderen van werkprocessen kan bijvoorbeeld de mogelijkheid om strafbare feiten te plegen worden verkleind en kunnen integriteitsbreuken deels worden voorkomen.
Er zijn daaraan wel enkele strenge voorwaarden gesteld. Ten eerste dient het te gaan om verstrekking aan overheidsorganen of andere organisaties die zijn belast met de uitoefening van een overheidstaak. Ten tweede dient de overtreden norm deel uit te maken van de werkzaamheden, zodat door middel van het treffen van organisatorische maatregelen het overtreden van de norm kan worden voorkomen of beperkt.
De verstrekking wordt ingekaderd onder hoofdstuk IV, § 4, sub a), b) of e) eventueel jo. § 6.Ad 3)
Ter afwending van ernstig en acuut gevaar is het ook bij grote uitzondering mogelijk om strafvorderlijke gegevens te verstrekken, ongeacht de bewijsbaarheid van de feiten of de (wijze van) afdoening van de strafzaak. Achtergrond hiervan is dat de afwending van het gevaar dat voortvloeit uit de gewraakte handelwijze een groter belang is dan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van degenen wier persoonsgegevens worden verstrekt.
De verstrekking wordt ingekaderd onder hoofdstuk IV, § 4 sub b eventueel jo. § 6.
Inhoudsopgave
I. Achtergrond
II. Samenvatting
Doel
Inhoudsopgave
Belangrijkste paragrafen
III. Bevoegdheidsverdeling
Het College van procureurs-generaal
IV. Verstrekking van informatie aan derden voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden
1. Inleiding
2. Beginselen bij informatieverstrekking
geen plicht, maar een bevoegdheid
geen service
meer zekerheid omtrent de strafrechtelijke vervolging
contra-indicatie
verstrekking aan journalisten
3. Beoordelingsstructuur
Toelichting op het schema
4. De ontvangers
a) het voorkomen en opsporen van strafbare feiten
b) het handhaven van de orde en veiligheid
c) het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving
d) het nemen van een bestuursrechtelijke beslissing
e) het beoordelen van de noodzaak tot het treffen van een rechtspositionele of tuchtrechtelijke maatregel
f) het verlenen van hulp aan slachtoffers en anderen die bij een strafbaar feit betrokken zijn
5. Verstrekking aan overige ontvangers
6. Rol van de helpdesk en de privacymedewerkers bij de dienstonderdelen
Rol van de helpdesk privacy PaG
Rol van de privacymedewerkers bij de dienstonderdelen
V. Vestrekking op basis van art. 39g jo. art. 14 Wjsg (wettelijke restcategorie)
1. Inleiding
2. Voorwaarden
Toelichting
3. Procedure
4. Verantwoordelijkheden
VI. Rechten van betrokkene op inzage
VII. Rechtsbescherming
betrokkene
verzoek van betrokkene op basis van art. 39i Wjsg
VIII. Wettelijke verplichting tot verstrekking van informatie
1. Inleiding
2. Beoordeling
3. Voorbeelden
IX. Bijzondere onderwerpen
1. Wetenschappelijk onderzoek
2. Verantwoordelijkheid ten aanzien van verstrekking uit politieregisters
3. Verstrekking van vonnissen
4. Uitzonderingen op beginsel ‘niet verstrekken bij sepot of vrijspraak’
5. Inzageverzoeken ten aanzien van gegevens van overledenen
6. Historische overzichten
7. Tijdelijke registers
8. Gerechtelijk vooronderzoek
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht