Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2008.

Artikel 8 Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Uitgebreide informatie
8. Gerechtelijk vooronderzoek
Over gegevens die in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek zijn opgemaakt of verkregen, is het Openbaar Ministerie bevoegd privacy-beslissingen te nemen op grond van de Wjsg , mits deze gegevens aan het strafdossier zijn toegevoegd of zijn opgenomen in een geautomatiseerd systeem van het Openbaar Ministerie. In die gevallen is het Openbaar Ministerie dus ook bevoegd te beslissen ten aanzien van documenten die zijn opgemaakt of verkregen door de rechter-commissaris. Voor de beslissingsbevoegdheid is het niet van belang waar een strafdossier zich fysiek bevindt. Bij iedere privacybeslissing (en zeker ook bij privacybeslissingen tijdens het gerechtelijk vooronderzoek) moet worden beoordeeld of het belang van de opsporing en vervolging zich tegen een verstrekking verzet. In dit verband zal het Openbaar Ministerie – mede gelet op artikel 30 Sv – een voorgenomen beslissing moeten afstemmen met de rechter-commissaris.
Inhoudsopgave
I. Achtergrond
II. Samenvatting
Doel
Inhoudsopgave
Belangrijkste paragrafen
III. Bevoegdheidsverdeling
Het College van procureurs-generaal
IV. Verstrekking van informatie aan derden voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden
1. Inleiding
2. Beginselen bij informatieverstrekking
geen plicht, maar een bevoegdheid
geen service
meer zekerheid omtrent de strafrechtelijke vervolging
contra-indicatie
verstrekking aan journalisten
3. Beoordelingsstructuur
Toelichting op het schema
4. De ontvangers
a) het voorkomen en opsporen van strafbare feiten
b) het handhaven van de orde en veiligheid
c) het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving
d) het nemen van een bestuursrechtelijke beslissing
e) het beoordelen van de noodzaak tot het treffen van een rechtspositionele of tuchtrechtelijke maatregel
f) het verlenen van hulp aan slachtoffers en anderen die bij een strafbaar feit betrokken zijn
5. Verstrekking aan overige ontvangers
6. Rol van de helpdesk en de privacymedewerkers bij de dienstonderdelen
Rol van de helpdesk privacy PaG
Rol van de privacymedewerkers bij de dienstonderdelen
V. Vestrekking op basis van art. 39g jo. art. 14 Wjsg (wettelijke restcategorie)
1. Inleiding
2. Voorwaarden
Toelichting
3. Procedure
4. Verantwoordelijkheden
VI. Rechten van betrokkene op inzage
VII. Rechtsbescherming
betrokkene
verzoek van betrokkene op basis van art. 39i Wjsg
VIII. Wettelijke verplichting tot verstrekking van informatie
1. Inleiding
2. Beoordeling
3. Voorbeelden
IX. Bijzondere onderwerpen
1. Wetenschappelijk onderzoek
2. Verantwoordelijkheid ten aanzien van verstrekking uit politieregisters
3. Verstrekking van vonnissen
4. Uitzonderingen op beginsel ‘niet verstrekken bij sepot of vrijspraak’
5. Inzageverzoeken ten aanzien van gegevens van overledenen
6. Historische overzichten
7. Tijdelijke registers
8. Gerechtelijk vooronderzoek
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht