Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2008.

Artikel vi Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Uitgebreide informatie
VI. Rechten van betrokkene op inzage
Artikel 39i Wjsg verplicht het College van procureurs-generaal ertoe om een ieder op diens verzoek binnen vier weken mee te delen of en zo ja welke deze persoon betreffende strafvorderlijke gegevens zijn vastgelegd. Het recht op kennisneming biedt betrokkene de mogelijkheid om er achter te komen of over hem gegevens in een strafdossier of een geautomatiseerd systeem zijn vastgelegd en om te beoordelen of die gegevens juist zijn. Het recht dient er bijvoorbeeld niet toe de verdenking aan te vechten.
Dit recht is niet absoluut. De mededeling of en zo ja welke strafvorderlijke gegevens zijn vastgelegd kan achterwege blijven als dat noodzakelijk is in het belang van:
a) de veiligheid van de staat,
b) het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten,
c) het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen onder b,
d) de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.
Op welke wijze het recht op inzage vorm kan krijgen in de praktijk, meldt de toelichting bij de tweede nota van wijziging (TK 28886, nr 8): ‘Het Openbaar Ministerie kan op een effectieve en toereikende wijze aan het recht op kennisneming voldoen door het verstrekken van een schriftelijke uitdraai van de gegevens die over betrokkene zijn verwerkt in (…) COMPAS. Deze wijze van kennisgeving verdient de voorkeur boven het verschaffen van inzage in stukken of het doen van mondelinge mededelingen (…).’
Inhoudsopgave
I. Achtergrond
II. Samenvatting
Doel
Inhoudsopgave
Belangrijkste paragrafen
III. Bevoegdheidsverdeling
Het College van procureurs-generaal
IV. Verstrekking van informatie aan derden voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden
1. Inleiding
2. Beginselen bij informatieverstrekking
geen plicht, maar een bevoegdheid
geen service
meer zekerheid omtrent de strafrechtelijke vervolging
contra-indicatie
verstrekking aan journalisten
3. Beoordelingsstructuur
Toelichting op het schema
4. De ontvangers
a) het voorkomen en opsporen van strafbare feiten
b) het handhaven van de orde en veiligheid
c) het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving
d) het nemen van een bestuursrechtelijke beslissing
e) het beoordelen van de noodzaak tot het treffen van een rechtspositionele of tuchtrechtelijke maatregel
f) het verlenen van hulp aan slachtoffers en anderen die bij een strafbaar feit betrokken zijn
5. Verstrekking aan overige ontvangers
6. Rol van de helpdesk en de privacymedewerkers bij de dienstonderdelen
Rol van de helpdesk privacy PaG
Rol van de privacymedewerkers bij de dienstonderdelen
V. Vestrekking op basis van art. 39g jo. art. 14 Wjsg (wettelijke restcategorie)
1. Inleiding
2. Voorwaarden
Toelichting
3. Procedure
4. Verantwoordelijkheden
VI. Rechten van betrokkene op inzage
VII. Rechtsbescherming
betrokkene
verzoek van betrokkene op basis van art. 39i Wjsg
VIII. Wettelijke verplichting tot verstrekking van informatie
1. Inleiding
2. Beoordeling
3. Voorbeelden
IX. Bijzondere onderwerpen
1. Wetenschappelijk onderzoek
2. Verantwoordelijkheid ten aanzien van verstrekking uit politieregisters
3. Verstrekking van vonnissen
4. Uitzonderingen op beginsel ‘niet verstrekken bij sepot of vrijspraak’
5. Inzageverzoeken ten aanzien van gegevens van overledenen
6. Historische overzichten
7. Tijdelijke registers
8. Gerechtelijk vooronderzoek
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht