Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg: Tarievenbeleid 1997 voor de fysiotherapeuten

Uitgebreide informatie
Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg: Tarievenbeleid 1997 voor de fysiotherapeuten
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg;
Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, (brief van 22 oktober 1996, kenmerk HV/th/V/96/418, vastgesteld in de vergadering van 21 oktober 1996);
Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 11 november 1996, kenmerk VPZ/P-962738);
Besluiten:
1.
Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van personen en instellingen, die in artikel 1, onder B, nummer 7 (fysiotherapeuten), respectievelijk onder A, nummer 32 voor zover het betreft beroepsbeoefenaren als bedoeld onder B, nummer 7, van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige richtlijnen vast dat voor zover de prestaties worden geleverd in de particuliere praktijk, een neerwaartse aanpassing van de tarieven een opbrengst van f 32 miljoen bewerkstelligt. Het aanvaardbare kostenniveau voor de fysiotherapie in de particuliere praktijk van het totaal van de in rekening te brengen tarieven is voor 1997 maximaal f 375 miljoen (exclusief effecten vanaf 1996 met betrekking tot loon- en prijsbijstellingen en toegestane volumegroei).
Uitgaande van ongewijzigd beleid en een gelijkblijvend volume ten opzichte van 1995, zou het totaal van de in rekening te brengen tarieven voor de particuliere praktijk f 32 miljoen meer bedragen dan het aanvaardbare niveau van f 375 miljoen in 1997.
2.
Tenzij het Cotg op voorstel van de representatieve organisaties van organen voor gezondheidszorg en van ziektekostenverzekeraars anders besluit, neemt het Cotg generieke tariefsmaatregelen.
Artikel 2
In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht