Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzingsbesluit administratie-instellingen bijzondere ziektekosten

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 augustus 2012, kenmerk Z-3123635, houdende de aanwijzing van administratie-instellingen bijzondere ziektekosten
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 3 van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering;
Gezien de voordracht van Zorgverzekeraars Nederland van 4 juli 2012 (B-12-1666-mver1);
Gehoord het advies van het College voor zorgverzekeringen van 10 juli 2012 (CCZ/2012083563) en het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit van 20 juli 2012 (9330);
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ;
b. AWBZ-verzekerde: degene die verzekerd is ingevolge de AWBZ ;
c. indicatiebesluit: besluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het Zorgindicatiebesluit;
d. AO/IC: administratieve organisatie en interne controle;
e. zorgautoriteit: Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg.
1.
Voor een periode van een jaar zijn de rechtspersonen genoemd in bijlage 1 van dit besluit, verbindingskantoren voor de daarachter vermelde regio’s.
2.
De regio’s waarvoor de verbindingskantoren zijn aangewezen, omvatten de gemeenten die zijn opgenomen in bijlage 2 van dit besluit.
Artikel 3
Aan de aanwijzing, bedoeld in artikel 2, zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. een verbindingskantoor is aanspreekpunt voor AWBZ-verzekerden, zorgaanbieders en gemeenten in de regio waarvoor het is aangewezen en draagt zorg voor inkoop en informatievoorziening die op de regionale situatie is afgestemd;
b. een verbindingskantoor beschikt over een adequate cliëntvolgende bedrijfsadministratie voor zorg in natura intramuraal en extramuraal waarin een verband ligt tussen de indicatiebesluiten van AWBZ-verzekerden, de geleverde zorg en de betalingen van zorgaanbieders;
c. een verbindingskantoor beschikt over een adequate cliëntvolgende bedrijfsadministratie voor het persoonsgebonden budget, die is afgestemd op de op grond van artikel 44 van de AWBZ vastgestelde regels voor het persoonsgebonden budget;
d. een verbindingskantoor voert op grond van de door de zorgautoriteit, in overeenstemming met het Zorginstituut, opgestelde regels als bedoeld in artikelen 31 en 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg, formele en materiële controle uit, waarbij de informatieopvraag wordt opgesteld op basis van risicoanalyses in samenhang met de toepassing van de landelijk geldende AO/IC-regeling. Een verbindingskantoor voert op grond van het door het Zorginstituut opgestelde controleprotocol controles uit op het verstrekte persoonsgebonden budget;
e. een verbindingskantoor volgt op basis van de bestaande informatie van de zorgaanbieders de financiële positie van die zorgaanbieders en neemt, indien nodig, actie met het oog op gewenste continuïteit van zorgverlening aan cliënten;
f. een verbindingskantoor voert voor de AWBZ een landelijk uniforme wachtlijstregistratie uit en levert aan het Zorginstituut periodiek betrouwbare informatie over eventuele fricties tussen geïndiceerde zorg en het beschikbare aanbod;
g. een verbindingskantoor komt op grond van de Regeling verslaglegging AWBZ tot jaarlijkse verantwoording over de uitvoering van de AWBZ aan de zorgautoriteit door een financieel verslag en een uitvoeringsverslag van de zorgverzekeraar voor de als verbindingskantoor uitgevoerde taken en alle taken die hem zijn opgedragen door de zorgverzekeraars in de mandaat- en volmachtovereenkomst, conform een door de zorgautoriteit aangegeven model.
Artikel 4
Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 kan de aanwijzing, bedoeld in artikel 2, worden ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht