Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.

Artikel 1 Aanwijzingsbesluiten Oost-Westbaan luchtvaartterrein Maastricht zonder nachtvluchten

Uitgebreide informatie
1.
De gemeenteraden zijn conform het hieromtrent bepaalde in artikel 37, zevende lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht binnen een jaar na dagtekening van dit besluit bestemmingsplannen vast te stellen of te herzien voor de gronden, gelegen binnen de op bijlage A, kaart D1 (Ke-contour Combi scenario variant 50/50) van dit besluit weergegeven geluidszones.
Indien tegen dit besluit of het bijbehorende, gelijktijdig genomen besluit ex artikel 27 Luchtvaartwet van de minister van Verkeer en Waterstaat of enkel tegen vorengenoemde besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat binnen de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, vangt vorengenoemde verplichting niet aan voordat en voorzover op dat verzoek afwijzend is beslist.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening besluit de gemeenteraad zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zes weken na het ontstaan van eerdergenoemde verplichting, omtrent medewerking aan de opgedragen vaststelling of herziening van de bestemmingsplannen.
Bij de vaststelling of herziening van de bestemmingsplannen dienen de geluidsbelastinglijnen (contouren), die blijkens de eerdergenoemde bijlage A de plangebieden doorlopen, op de bestemmingsplankaarten te worden aangegeven en dient de inhoud van dit besluit in acht te worden genomen bij het vaststellen van de bestemmingsregelingen.
2.
Indien op het tijdstip van ingebruikneming van de oostwestbaan geen overeenstemming is bereikt met het buurland België over het gebruik van het luchtruim, dienen met overeenkomstige toepassing van het eerste lid de in bijlage A, kaart D1 weergegeven geluidszones binnen twee jaar te worden vervangen, voorzover afwijkend, door de in bijlage A, kaart D2 (Combiscenario variant BM), weergegeven geluidszones.
3.
Indien na ingebruikneming van de oostwestbaan met buurland België alsnog overeenstemming wordt bereikt over het gebruik van het luchtruim en de in bijlage A, kaart D2 (Combi-scenario variant BM) weergegeven geluidszones overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid op bestemmingsplankaarten zijn opgenomen, dienen deze binnen twee jaar na het bereiken van die overeenstemming te worden vervangen door de in bijlage A, kaart D1 weergegeven zones.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht