Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 april 2014, nr. 623587, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van de aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen taken ten aanzien van de Wet op het primair onderwijs (Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht Wet op het primair onderwijs)
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 124e van de Gemeentewet;
Besluit:
Artikel 1. Aanwijzing ambtenaren
De inspecteur-generaal van het onderwijs en de ambtenaren van de Inspectie van het onderwijs, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht , worden aangewezen als ambtenaren die toezicht houden op de uitvoering van de aan het college van burgemeester en wethouders bij of krachtens de Wet op het primair onderwijs opgedragen taken.
Artikel 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2012.
Artikel 3. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet op het primair onderwijs.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanwijzing ambtenaren
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht