Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004

Uitgebreide informatie
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2004, nr. AI/AMF/04/82845, houdende aanwijzing van de ambtenaar bevoegd tot het opleggen van bestuurlijke boetes in het kader van SZW-wetgeving (Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op de artikelen 34, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, 10:5, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet en 19a, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen;
Besluit:
Artikel 1:1
Het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete van de directie Major Hazard Control van de Arbeidsinspectie wordt aangewezen als de ambtenaar bedoeld in:
Artikel 1:2
Het Hoofd van de Afdeling Bestuurlijke Boete, genoemd in artikel 1:1, is ten behoeve van de door hem opgelegde boeten bevoegd tot het nemen van de besluiten, genoemd in de artikelen 4:94, 4:96, 4:99, 4:112, 4;113, en 5:10 van de Algemene wet bestuursrecht.
1.
De regeling treedt, met uitzondering van artikel 1:1, aanhef en onderdeel 3, in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
2.
Artikel 1:1, aanhef en onderdeel 3, treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
Artikel 3:2
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004.
Deze regeling wordt met toelichting geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.
Den Haag, 13 december 2004
De
Minister
Inhoudsopgave
+ § 1. Aanwijzing boeteoplegger
+ § 2
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht