Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2003

Uitgebreide informatie
Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. DGM/SB/ET2002103865, houdende regels inzake aanwijzing van investeringen die in het belang zijn van het Nederlandse milieu (Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2003)
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiƫn en na overleg met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;
Besluit:
Artikel 1
Als investeringen, behorend tot categorie I, categorie II onderscheidenlijk categorie III, in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu (milieu-investeringen), als bedoeld in artikel 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, welke bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan als zodanig zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling en:
a. in overeenstemming zijn met de bestemming die voor die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan is aangegeven in de bijlagen bij deze regeling;
b. niet eerder zijn gebruikt;
c. bestaan uit de in de bijlagen bij deze regeling met betrekking tot die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan genoemde bestanddelen;
d. gericht zijn op de verbetering van het natuurlijke milieu of het dierwelzijn;
e. indien het investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan in landbouwbedrijven betreft, niet gericht zijn op een productieverhoging waarvoor op de markt geen normale afzetmogelijkheden kunnen worden gevonden;
f. waarvoor niet uit anderen hoofde vanwege de overheid of de Commissie van de Europese Gemeenschappen een zodanig bedrag aan geldelijke steun is of zal worden verstrekt, dat door toekenning van de milieu-investeringsaftrek het totale bedrag aan geldelijke steun dat ingevolge communautaire regelgeving mag worden verstrekt, zou worden overschreden.
Artikel 2
Artikel 1 is niet van toepassing op investeringen waarvan de kosten meer dan 25 miljoen Euro bedragen, tenzij hiervoor goedkeuring is verleend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 3
De Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2002 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2003.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 december 2002
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht