Aanwijzingsregeling Technische Voorschriften vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen
De Minister van Defensie,
Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht en artikel 6.59 van de Wet luchtvaart;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. STANAG 3854: ingevolge een in de Staatscourant gepubliceerde mededeling van Onze Minister van Defensie van kracht zijnde versie van de NATO Standardization Agreement nr. 3854 inzake policies and procedures governing the air transportation of dangerous cargo, zoals ter inzage gelegd op de bij die mededeling aangegeven locatie;
b. STANAG 2487: ingevolge een in de Staatscourant gepubliceerde mededeling van Onze Minister van Defensie van kracht zijnde versie van de NATO Standardization Agreement nr. 2487 inzake transport of cargo by helicopters, zoals ter inzage gelegd op de bij die mededeling aangegeven locatie;
c. Technische Voorschriften: Technische Voorschriften als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht;
d. militair luchtvaartuig: een luchtvaartuig gehouden door de krijgsmacht of de krijgsmacht van een buitenlandse mogendheid.
1.
In afwijking van artikel 3, eerste lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht behoeven bij het onder laatstgenoemd besluit vallende vervoer van gevaarlijke stoffen met militaire luchtvaartuigen door de krijgsmacht of de krijgsmacht van een buitenlandse mogendheid in militair operationele omstandigheden de volgende gedeelten van de Technische Voorschriften niet in acht te worden genomen:
a. Deel 1, hoofdstuk 4 trainingsbepalingen betrokken personeel;
Deel 5, hoofdstuk 1, par. 1.5
Deel 7, hoofdstuk 4, par. 4.9
Deel 5, hoofdstuk 4 bepalingen inzake documentatie;
Deel 7, hoofdstuk 4, par. 4.1 en 4.2 informatieverstrekking;
b. voorzover de bepalingen daarnaast betrekking hebben op batterijen:
Deel 3, hoofdstuk 2, tabel 3-1 lijst gevaarlijke goederen;
c. voorzover daarnaast de gevaarlijke stoffen behoren tot de uitrusting van de krijgsmachteenheid die met dat militaire luchtvaartuig wordt vervoerd:
Deel 4, hoofdstuk 1, par. 1.1 algemene verpakkingsvereisten bij vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht;
Deel 7, hoofdstuk 2, par. 2.1 verbod vervoer gevaarlijke stoffen en passagiers in één ruimte.
2.
In afwijking van artikel 3, eerste lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht behoeven door de krijgsmacht of de krijgsmacht van een buitenlandse mogendheid de Technische Voorschriften niet in acht te worden genomen bij het vervoer van voertuigen uit als uitwendige last door middel van militaire helikopters welke zijn bestemd of aangepast met het oog op dergelijk vervoer.
Artikel 3
In plaats van de in artikel 2 genoemde gedeelten van de Technische voorschriften worden door de krijgsmacht of de krijgsmacht van een buitenlandse mogendheid de op de beschreven uitzonderingen betrekking hebbende gedeelten van de STANAG 3854 en STANAG 2487 in acht genomen.
Artikel 4
Indien de dienst zulks vereist en de veiligheid van het luchtverkeer niet in gevaar komt brengt de militair slechts gevaarlijke stoffen niet zijnde ontplofbare stoffen aan boord van een militair luchtvaartuig en voert de militair dergelijke stoffen slechts met zich:
a. in militair operationele omstandigheden;
b. voor zover die stoffen behoren tot zijn uitrusting, en
c. de Technische Voorschriften in acht worden genomen met uitzondering van de in artikel 2, eerste lid, van deze regeling aangewezen gedeelten en met uitzondering van hoofdstuk 8.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht .
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling Technische Voorschriften vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
`s-Gravenhage, 24 februari 2003
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht