Let op. Deze wet is vervallen op 22 september 2004. U leest nu de tekst die gold op 21 september 2004.

Aanwijzingsregeling uitvoeringsinstelling als bedoeld in de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Uitgebreide informatie
Regeling van 18 december 1997, houdende het aanwijzen van een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 92 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 92 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder overheidswerknemer: overheidswerknemer als bedoeld in artikel 1, onderdeel I, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.
1.
In geval van samenloop van een uitkering op grond van de Werkloosheidswet en een mede uit hoofde van een dienstbetrekking als overheidswerknemer dan wel voormalige dienstbetrekking als overheidswerknemer toegekende uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, worden, zo nodig in afwijking van de artikelen 99 en 100 van de Werkloosheidswet en de daarop berustende bepalingen, de werkzaamheden bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, ter zake van de eerstgenoemde uitkering verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden zou verrichten indien een dienstbetrekking als overheidswerknemer niet als dienstbetrekking in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zou worden beschouwd.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing indien de uitkering op grond van de Werkloosheidswet is ontstaan na het tijdstip van aanvang van fase 2 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, bedoeld in artikel 53 van die wet.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip van aanvang van fase 1 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, bedoeld in artikel 50 van die wet. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na vorenbedoeld tijdstip, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met vorenbedoeld tijdstip.
Deze regeling vervalt op het tijdstip van aanvang van fase 3 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, bedoeld in artikel 54 van die wet.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 december 1997.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht