Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzingsregeling verplichtingbedrag=kasbedrag 2015

Uitgebreide informatie
Regeling van de Minister van Financiën van 11 november 2015 houdende de aanwijzing van de categorieën financiële verplichtingen waarvoor als verplichtingbedrag het kasbedrag kan worden opgenomen (Aanwijzingsregeling verplichtingbedrag=kasbedrag 2015)
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 3, derde lid, aanhef en onder d, van de Comptabiliteitswet 2001;
Na overleg met de Algemene Rekenkamer (brief van 12 oktober 2015, kenmerk 15005109R);
Besluit:
Artikel 1
Voor de navolgende categorieën financiële verplichtingen van het Rijk geldt, dat in de financiële administratie als verplichting van een jaar kan worden opgenomen het met die verplichting samenhangende bedrag dat in dat jaar als kasuitgaaf wordt verricht.
1. De financiële verplichtingen die onder het bedrag van € 30.000 blijven.
2. De financiële verplichtingen met een facilitair of personeel karakter:
a. waarvan het maximale bedrag over de gehele looptijd op het moment van het aangaan of het ontstaan niet vaststaat, en
b. die worden nagekomen door het periodiek verrichten van betalingen.
3. De financiële verplichtingen, andere dan met een facilitair of personeel karakter:
a. waarvan het maximale bedrag over de gehele looptijd op het moment van het aangaan of het ontstaan niet vaststaat, maar die op grond van een raming onder het bedrag van € 1 miljoen blijven, en
b. die worden nagekomen door het periodiek verrichten van betalingen.
4. De financiële verplichtingen:
a. waarvan het maximale bedrag over de gehele looptijd op het moment van het aangaan of het ontstaan, vaststaat,
b. die voorzienbaar geheel binnen één begrotingsjaar worden betaald, en
c. waarbij sprake is van maximaal één jaargrensoverschrijding tussen het aangaan of ontstaan van de verplichting en de daarmee samenhangende betalingen.
1. De financiële verplichtingen in het kader van het begrotingsartikel met de omschrijving Geheim.
2. De financiële verplichtingen die samenhangen met claims die voortvloeien uit een onrechtmatige (overheids)daad.
3. De financiële verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht inzake het betalen van een dwangsom bij het niet tijdig geven van een beschikking op aanvraag.
4. De financiële verplichtingen die samenhangen met uitgaven die met een ander dienstonderdeel dan wel met een derde partij worden verrekend, indien die uitgaven buiten begrotingsverband worden geboekt.
5. De financiële verplichtingen in de vorm van afdrachten aan medeoverheden of aan andere organisaties, niet-zijnde dienstonderdelen, van belastingen, premies en andere heffingen die ten behoeve van die medeoverheden of andere organisaties zijn geïnd.
6. De onderlinge financiële verplichtingen tussen dienstonderdelen.
Artikel 2
De Aanwijzingsregeling verplichtingen=kas rijksoverheid 2010 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2015.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling verplichtingbedrag=kasbedrag 2015.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht