Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.

Administratief Akkoord SNV-programma Bolivia, La Paz, 26-11-1992

Uitgebreide informatie
Administratief Akkoord SNV-programma Bolivia
(authentiek: ne)
De Nederlandse Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, zijnde de bevoegde Nederlandse autoriteit voor de uitvoering van dit administratief akkoord, hierna te noemen de Nederlandse Partij,
en
de Boliviaanse Minister van Buitenlandse Betrekkingen, zijnde de bevoegde Boliviaanse autoriteit voor de uitvoering van dit administratief akkoord, hierna te noemen de Boliviaanse Partij,
Gelet op de bepalingen van artikel I van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bolivia inzake technische samenwerking, ondertekend te La Paz op 6 september 1989, hierna te noemen de Overeenkomst;
zijn het volgende overeengekomen:
1.
De twee Partijen zullen uitvoering geven aan een Programma, geheten „SNV-programma Bolivia", hierna te noemen „het Programma".
2.
De doelstelling van het Programma is het ter beschikking stellen van ontwikkelingswerkers en geld voor de uitvoering van activiteiten die direct inspelen op de behoeften van armen en achtergestelde groepen uit de bevolking van Bolivia.
1.
De Nederlandse Partij wijst de Nederlandse Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking en Bewustwording (SNV) aan als de Nederlandse Uitvoerende Autoriteit belast met het Programma.
2.
De Boliviaanse Partij wijst het Ministerie van Planning en Coördinatie aan als de Boliviaanse Uitvoerende Autoriteit belast met het Programma.
1.
De Uitvoerende Autoriteiten zullen voor de uitvoering van het Programma specifieke akkoorden opstellen. Per activiteit zal een werkplan worden opgesteld, waarin zal worden opgenomen:
- de bijdrage van elke Partij;
- het aantal door de Nederlandse en Boliviaanse Partij in te zetten deskundigen, alsmede hun taakomschrijving;
- een tijdschema;
- een omschrijving van in te zetten materialen en uitrusting;
- het toezicht op en de evaluatie van de werkzaamheden.
2.
Het werkplan zal integraal deel uitmaken van dit administratief akkoord.
3.
Het werkplan kan schriftelijk worden gewijzigd in gemeenschappelijk overleg tussen de Uitvoerende Autoriteiten.
Artikel IV. Status van het Nederlandse personeel
De door de Nederlandse Partij in te zetten ontwikkelingswerkers zullen de privileges en immuniteiten genieten, zoals vermeld in de artikelen II en III van de Overeenkomst.
1.
De bepalingen van artikel VII van de Overeenkomst zijn van toepassing op de invoer van de Nederlandse apparatuur en materialen voor dit Programma, alsmede op invoer van Nederlandse apparatuur en materialen voor het SNV-veldkantoor.
2.
De door de Nederlandse Partij geleverde apparatuur en materialen zullen onvoorwaardelijk ter beschikking staan van het bij een activiteit in het kader van dit Programma betrokken personeel voor de stipte uitvoering van de werkzaamheden.
De eigendom van alle apparatuur en materialen, verstrekt door de Nederlandse Partij zal aan de Boliviaanse Uitvoerende Autoriteit worden overgedragen bij beëindiging van de samenwerking tussen Partijen in een activiteit onder dit Programma, tenzij de Uitvoerende Autoriteiten in gezamenlijk overleg besluiten daaraan een andere bestemming te geven.
Artikel VI. Rapportage
De Nederlandse Uitvoerende Autoriteit zal jaarlijks een verslag, opgesteld door de Directeur van SNV in Bolivia, indienen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Planning en Coördinatie. In dit verslag wordt het door de Nederlandse Uitvoerende Autoriteit in Bolivia uitgevoerde werk geëvalueerd en wordt tevens verslaglegging per activiteit opgenomen.
Artikel VII. Toezicht
Partijen behouden zich het recht voor toezicht uit te oefenen op de uitvoering van het Programma. De Uitvoerende Autoriteiten zullen alle mogelijke hulp geven aan de door de hiertoe aangewezen functionarissen, met name wat betreft de toegang tot documenten en lokaties van het Programma.
Artikel VIII. Beslechting van geschillen
Elk geschil betreffende de interpretatie of uitvoering van dit administratief akkoord dat niet door beide Partijen kan worden opgelost, dient aan de onderscheiden regeringen te worden voorgelegd teneinde op de door hen vast te stellen wijze te worden beslecht.
Artikel IX. Inwerkingtreding en duur
Dit administratief akkoord treedt voor onbepaalde tijd in werking op de datum van ondertekening met terugwerkende kracht tot 1 januari 1992.
Dit administratief akkoord kan door elk der Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
ONDERTEKEND te La Paz op 26 november 1992, in twee originelen, in de Spaanse en in de Nederlandse taal, zijnde de beide teksten gelijkelijk authentiek.
Voor de Nederlandse Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
(w.g.) H. C. R. M. PRINCEN
Drs. Hein H. C. R. M. Princen
Ambassadeur
De Minister van Buitenlandse Betrekkingen van de Republiek Bolivia
(w.g.) LIC. RONALD MACLEAN A.
Lic. Ronald Maclean A.
Inhoudsopgave
Administratief Akkoord
Artikel I. Het Programma
Artikel II. De Uitvoerende Autoriteiten
Artikel III. Uitvoering van het Programma
Artikel IV. Status van het Nederlandse personeel
Artikel V. Status van de Nederlandse apparatuur en materialen
Artikel VI. Rapportage
Artikel VII. Toezicht
Artikel VIII. Beslechting van geschillen
Artikel IX. Inwerkingtreding en duur
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken