Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Ecuador inzake het project "SNV-programma Ecuador"
(authentiek: nl)
De Nederlandse Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, zijnde de bevoegde Nederlandse autoriteit voor de uitvoering van dit administratief akkoord, hierna te noemen de Nederlandse Partij,
en
de Ecuadoraanse Minister van Buitenlandse Betrekkingen, zijnde de bevoegde Ecuadoraanse autoriteit voor de uitvoering van dit administratief akkoord, hierna te noemen de Ecuadoraanse Partij,
Gelet op de bepalingen van Artikel I van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ecuador inzake technische samenwerking, ondertekend te Quito op 22 april 1991, hierna te noemen de Overeenkomst;
Zijn het volgende overeengekomen:
1.
De twee Partijen zullen uitvoering geven aan een Programma, geheten „SNV-programma Ecuador", hierna te noemen „het Programma".
2.
De doelstelling van het Programma is het ter beschikking stellen van deskundigen, assistent-deskundigen en financiering voor de uitvoering van activiteiten die direct zijn gericht op de behoeften van groepen armen uit de bevolking van Ecuador.
1.
De Nederlandse Partij wijst de SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie (SNV) aan als de Nederlandse Uitvoerende Autoriteit belast met het Programma.
2.
De Ecuadoraanse Partij wijst de Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) aan als de Ecuadoraanse Uitvoerende Autoriteit belast met het Programma.
1.
Voor de uitvoering van het Programma zal een Vijfjarenplan (1996–2000) worden opgesteld waarin de sectoren en thema's worden omschreven, alsmede een daarop aansluitende programmering waarin zullen worden opgenomen:
de bijdragen van elke Partij;
het aantal door elke Partij in te zetten deskundigen, alsmede hun taakomschrijving;
een tijdschema;
een omschrijving van in te zetten materialen en uitrusting;
de supervisie en een evaluatie van de werkzaamheden.
2.
Het Vijfjarenplan zal een integrerend deel vormen van dit Administratief Akkoord.
3.
Het werkplan kan schriftelijk en in gemeenschappelijk overleg tussen de Uitvoerende Autoriteiten worden gewijzigd.
Artikel IV. Status van het Nederlandse personeel
De door de Nederlandse Partij in te zetten deskundigen en assistent-deskundigen zullen de privileges en immuniteiten genieten, zoals vermeld in de artikelen II en III, letters a tot en met c en letters f tot en met h van de Overeenkomst.
Artikel V. Status van de Nederlandse apparatuur en materialen
Met het oog op de stipte uitvoering van de werkzaamheden, zullen de door de Nederlandse Partij geleverde apparatuur en materialen onvoorwaardelijk ter beschikking staan van het personeel dat betrokken is bij een activiteit in het kader van dit Programma.
Bij beëindiging van de samenwerking tussen Partijen in een activiteit onder dit Programma, zal de eigendom van alle apparatuur en materialen, verstrekt door de Nederlandse Partij, worden overgedragen aan de Ecuadoraanse Uitvoerende Autoriteit, tenzij de Uitvoerende Autoriteiten in gezamenlijk overleg besluiten daaraan een andere bestemming te geven.
Artikel VI. Rapportage
De Nederlandse Uitvoerende Autoriteit zal jaarlijks in de maand januari een verslag indienen bij het Ecuadoraanse Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen en de Consejo Nacional de Desarollo (CONADE), opgesteld door de Directeur van SNV in Ecuador. In dit verslag zal de planning worden opgenomen van de werkzaamheden die in de loop van dat jaar in Ecuador dienen te worden verricht.
Artikel VII. Toezicht
Partijen behouden zich het recht voor toezicht uit te oefenen op de uitvoering van het Programma. De Uitvoerende Autoriteiten zullen alle mogelijke hulp geven aan de door de hiertoe aangewezen functionarissen, met name wat betreft de toegang tot documenten en locaties van het Programma.
Artikel VIII. Beslechting van geschillen
Elk geschil betreffende de interpretatie of uitvoering van dit administratief akkoord dat niet door beide Partijen kan worden opgelost, dient aan de onderscheiden regeringen te worden voorgelegd teneinde op de door hen vast te stellen wijze te worden beslecht.
Artikel IX. Inwerkingtreding en duur
Dit administratief akkoord treedt voor onbepaalde tijd in werking op de datum van ondertekening met terugwerkende kracht tot 1 juli 1995.
Dit administratief akkoord kan door elk der Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
ONDERTEKEND te Quito op zeven maart 1996, in twee originelen, in de Spaanse en in de Nederlandse taal, zijnde de beide teksten gelijkelijk authentiek.
Voor de Nederlandse Minister van Ontwikkelingssamenwerking
(w.g.) A. H. F. VAN AGGELEN
A. H. F. van Aggelen,
Tijdelijk Zaakgelastigde
(w.g.) GALO LEORO F.
Galo Leoro F.
De Minister van Buitenlandse Betrekkingen van de Republiek Ecuador
Inhoudsopgave
Administratief Akkoord
Artikel I. Het Programma
Artikel II. De Uitvoerende Autoriteiten
Artikel III. Uitvoering van het Programma
Artikel IV. Status van het Nederlandse personeel
Artikel V. Status van de Nederlandse apparatuur en materialen
Artikel VI. Rapportage
Artikel VII. Toezicht
Artikel VIII. Beslechting van geschillen
Artikel IX. Inwerkingtreding en duur
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht