Akkoord inzake de vaststelling van een gedeelte van het gemeenschappelijk douanetarief met betrekking tot de produkten van lijst G opgenomen in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
(authentiek: nl)
De Lid-Staten der Europese Economische Gemeenschap,
Wensende, ter uitvoering van artikel 20, alinea 1 en 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, de rechten vast te stellen die van toepassing zijn op de produkten van lijst G, voorkomende in bijlage I van dit Verdrag,
Overwegende dat het vaststellen van de rechten de aanduiding veronderstelt van de produkten waarop deze rechten betrekking behoren te hebben en het vaststellen hiertoe van de desbetreffende nomenclatuur,
Kennis nemende van de verklaringen van de Commissie der Europese Economische Gemeenschap met betrekking tot het toekennen van bepaalde tariefcontingenten,
Hebben omtrent de navolgende bepalingen overeenstemming bereikt:
Artikel 1
Het tarief dat betrekking heeft op de produkten van lijst G welke als bijlage voorkomen in dit Akkoord, wordt vastgesteld zoals is aangegeven in deze bijlage. Deze maakt een wezenlijk bestanddeel uit van het gemeenschappelijke douanetarief zoals bedoeld in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.
Artikel 2
De protocollen die aan dit Akkoord zijn gehecht, maken hiervan een wezenlijk bestanddeel uit.
Artikel 3
Dit Akkoord zal definitief van kracht worden op de datum waarop alle Lid-Staten de Raad der Europese Economische Gemeenschap ervan in kennis zullen hebben gesteld dat de in de zin van hun onderscheiden nationale recht vereiste formaliteiten zijn vervuld.
Artikel 4
Dit Akkoord, opgesteld in één exemplaar, in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde de vier teksten gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in het archief van de Raad die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de Regeringen der Lid-Staten en aan de Commissie.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers van de Lid-Staten der Europese Economische Gemeenschap, hiertoe naar behoren gemachtigd, hun handtekening onder dit Akkoord hebben gesteld.
GEDAAN te Rome, 2 maart 1960.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht