Akkoord tussen de Regeringen der Benelux-Staten en de Regering van Portugal betreffende het gebruik van het zeemansboekje als reisdocument
(authentiek: nl)
De Regeringen der Benelux-Staten, tezamen handelende krachtens de op 11 april 1960 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied,
en
de Regering van Portugal,
Verlangende het verkeer van zeelieden zoveel mogelijk te vereenvoudigen en aan te passen aan de situatie die is ontstaan door de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied,
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1
In dit akkoord wordt verstaan:
Onder „de Beneluxlanden”: het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden;
Onder „Beneluxgebied”: de gezamenlijke gebieden binnen Europa van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden;
Onder „Portugal”: het vasteland van Portugal, de Azoren, Madeira en de Kaap-Verdische eilanden.
1.
Zeelieden van Portugese nationaliteit, die in het bezit zijn van een geldig Portugees zeemansboekje, mogen met het oog op hun aanmonstering het Beneluxgebied zonder visum binnenkomen mits zij bovendien in het bezit zijn van een verklaring van de betrokken rederij, waaruit blijkt dat zij zich naar het Beneluxgebied moeten begeven teneinde aldaar dienst te nemen aan boord van een bepaald schip dat zich in een bepaalde haven bevindt; in bedoelde verklaring dient de rederij zich bovendien garant te stellen voor betaling der repatriëringskosten indien aanmonstering om welke reden dan ook geen doorgang zou vinden.
2.
De duur van het verblijf van zeelieden van Portugese nationaliteit, die houder zijn van een geldig Portugees zeemansboekje en het
Beneluxgebied overeenkomstig het in artikel 2, lid 1, bepaalde zijn binnengekomen, mag niet meer dan twee maanden bedragen.
Artikel 3
Zeelieden van Portugese nationaliteit, die in het bezit zijn van een geldig Portugees zeemansboekje, mogen het Beneluxgebied zonder visum doorreizen met het oogmerk:
a) naar hun land van herkomst terug te keren of
b) zich aan boord te begeven van een schip dat zich in een buitenlandse haven bevindt. In het laatste geval moeten zij het doel van hun reis kunnen aantonen hetzij aan de hand van een verklaring van de betreffende rederij, hetzij op enigerlei andere wijze.
Artikel 4
Belgische, Luxemburgse of Nederlandse zeelieden, die onderscheidenlijk in het bezit zijn van een geldig Belgisch, Luxemburgs of Nederlands zeemansboekje, mogen Portugal zonder visum binnenkomen op dezelfde voorwaarden die voor Portugese zeelieden gelden voor binnenkomst in het Beneluxgebied.
Artikel 5
Overschrijding van de Portugese grens en van de buitengrenzen van het Beneluxgebied mag uitsluitend geschieden langs erkende doorlaatposten.
Artikel 6
De Regeringen van België, Luxemburg en Nederland en de Regering van Portugal behouden zich het recht voor de toegang tot haar respectieve grondgebieden te weigeren aan houders van enerzijds Portugese en anderzijds Belgische, Luxemburgse en Nederlandse zeemansboekjes, die zij als ongewenst beschouwen.
Artikel 7
Behoudens wat betreft het in de voorgaande artikelen bepaalde blijven de in Portugal en in de Beneluxlanden voor vreemdelingen geldende wetten en voorschriften betreffende binnenkomst, verblijf, vestiging, verwijdering en uitoefening van betaalde arbeid, al dan niet in dienstverband, van kracht.
Artikel 8
Elke Regering verplicht zich om personen, die het grondgebied van een der andere ondertekenende Regeringen op grond van een door haar autoriteiten afgegeven zeemansboekje zijn binnengekomen, zelfs indien zijn 1) nationaliteit wordt betwist, te allen tijde en zonder formaliteiten weder tot haar eigen grondgebied toe te laten.
Artikel 9
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft is dit akkoord van toepassing op het Rijk in Europa en op de Nederlandse Antillen; de toepassing van dit akkoord kan worden uitgebreid tot Suriname door middel van kennisgeving door de Nederlandse Regering aan de Regering van Portugal.
Artikel 10
Dit akkoord treedt in werking op de eerste juli 1967 voor de duur van één jaar. Indien het akkoord dertig dagen voor het verstrijken van deze periode niet is opgezegd, wordt het geacht voor onbepaalde tijd te zijn verlengd. Na de eerste periode van een jaar kan elk der ondertekenende Regeringen het akkoord met inachtneming van een termijn van dertig dagen opzeggen onder kennisgeving aan de Belgische Regering.
Opzegging door een der ondertekenende Regeringen heeft tot gevolg dat het akkoord buiten werking treedt.
De Belgische Regering zal de andere ondertekenende Regeringen in kennis stellen van de ontvangst van de in dit artikel bedoelde kennisgeving.
Artikel 11
Met uitzondering van artikel 8 kan de toepassing van dit akkoord door elk der ondertekenende Regeringen worden opgeschort.
Hiervan dient onmiddellijk langs diplomatieke weg kennis te worden gegeven aan de Belgische Regering, die de andere ondertekenende Regeringen van deze kennisgeving op de hoogte zal stellen. Hetzelfde geldt indien de betreffende maatregel wordt opgeheven.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, tot dat doel naar behoren gemachtigd, dit akkoord hebben ondertekend.
GEDAAN te Lissabon, de vierentwintigste mei 1967 in viervoud, in de Franse, de Nederlandse en de Portugese taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek.
Inhoudsopgave
Akkoord tussen de Regeringen der Benelux-Staten en de Regering van Portugal betreffende het gebruik van het zeemansboekje als reisdocument
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht