Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2013. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2013.

Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Defensie houdende vaststelling van een nieuwe algemene regeling inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging (Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2005)
De Minister van Defensie,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. ministerie: het Ministerie van Defensie;
b. bewindspersoon: de Minister van Defensie, onderscheidenlijk de Staatssecretaris van Defensie;
c. Secretaris-Generaal: de Secretaris-Generaal van het ministerie, waaronder mede begrepen de functionaris die door de Secretaris-Generaal schriftelijk is aangewezen om bij afwezigheid van de Secretaris-Generaal diens functie waar te nemen;
d. diensthoofd: degene die is belast met de leiding van een dienstonderdeel van het ministerie;
e. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;
f. volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;
g. machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
1.
Aan de Secretaris-Generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005.
2.
De verlening van bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, omvat niet:
a. de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;
b. de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door een bewindspersoon of door de Secretaris-Generaal is genomen;
c. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten of tot het verrichten van andere handelingen, neergelegd in een document, gericht tot:
1°. de Koningin;
2°. de Raad van State of de Raad van State van het Koninkrijk, in gevallen waarin de Raad wordt gehoord over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen door de Staten-Generaal;
3°. de ministerraad of de ministerraad van het Koninkrijk;
4°. een minister of een staatssecretaris;
5°. de kamers der Staten-Generaal;
6°. de Algemene Rekenkamer.
1.
De Secretaris-Generaal kan de aan hem verleende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk doorverlenen aan functionarissen binnen zijn dienstonderdeel, dan wel aan de overige diensthoofden. De Secretaris-Generaal kan daarbij toestaan dat verdere doorverlening plaatsvindt.
2.
Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
3.
De Secretaris-Generaal draagt er zorg voor dat een register wordt aangehouden van de functionarissen binnen het ministerie aan wie krachtens het eerste lid mandaat, volmacht of machtiging is verleend. In dit register wordt tevens de inhoud van de verleende bevoegdheden vastgelegd.
Artikel 4
Een document dat krachtens mandaat, volmacht of machtiging wordt ondertekend bevat aan het slot de volgende formule:
De Minister/Staatssecretaris van Defensie,
voor deze:
......... (functie, handtekening en naam van de ondertekenaar).
Artikel 5
De Algemene mandaatregeling Defensie 1992 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten de Mandaatregeling 1992 SG-diensthoofden , de Submandaatregeling dienstonderdeel SG 1995, alsmede de krachtens die regelingen vastgestelde besluiten, op artikel 3, eerste lid.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2005.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht