Let op. Deze wet is vervallen op 26 mei 2005. U leest nu de tekst die gold op 25 mei 2005.

Algemene machtigingsregeling IND 2002

Uitgebreide informatie
Algemene machtigingsregeling IND 2002
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
Besluit:
Artikel 1. (definities)
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Immigratie- en Naturalisatiedienst:
de Immigratie- en Naturalisatiedienst bedoeld in artikel 1 van het Instellingsbesluit Agentschap Immigratie- en Naturalisatiedienst binnen het Ministerie van Justitie;
b. hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst:
de hoofddirecteur van het agentschap IND, aangesteld als hoofd van het dienstonderdeel Immigratie- en Naturalisatie van het Ministerie van Justitie;
c. Minister:
de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.
1.
De Minister verleent mandaat aan het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om namens hem alle beslissingen te nemen, alle stukken af te doen, alle uitgaande brieven te tekenen ten aanzien van alle aangelegenheden voortvloeiend uit de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 en de Rijkswet op het Nederlanderschap , tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.
2.
De Minister verleent volmacht aan het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, voor zover deze handelingen verband houden met de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 of de Rijkswet op het Nederlanderschap , tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.
3.
De Minister machtigt het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om alle overige handelingen te verrichten, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, en hem in rechte te vertegenwoordigen en rechtsmiddelen in te stellen, voor zover deze handelingen verband houden met de uitvoering van het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet 2000 of de Rijkswet op het Nederlanderschap , tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.
4.
De Minister machtigt het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om
a. de korpschef en de bevelhebber van de Koninklijke marechaussee inlichtingen te vragen over de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000, het Voorschrift Vreemdelingen 2000 en de Vreemdelingencirculaire 2000;
b. aan de korpschef en de bevelhebber van de Koninklijke marechaussee aanwijzingen te geven over de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000, het Voorschrift Vreemdelingen 2000 en de Vreemdelingencirculaire 2000 en aan de ambtenaren bedoeld in artikel 47, eerste lid, Vreemdelingenwet 2000 individuele aanwijzingen te geven.
Artikel 3. (beleidsregels)
De Minister verleent mandaat aan het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst tot het vaststellen en bekendmaken van beleidsregels in het Voorschrift Vreemdelingen 2000, de Vreemdelingencirculaire 2000 en in uitvoeringsinstructies voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 en de Rijkswet op het Nederlanderschap . Van deze bevoegdheid verleent het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst geen ondermandaat dan aan een lid van zijn Hoofddirectie.
Artikel 4. (geen mandaat, machtiging, volmacht of ondermandaat)
De Minister verleent geen mandaat tot het nemen van een besluit in een individueel geval dat contrair is aan het door de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken met het oog op dat besluit uitgebrachte advies.
Artikel 5. (ondermandaat)
Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst is bevoegd met inachtneming van het bepaalde in dit besluit ondermandaat te verlenen van de onder artikel 2 genoemde bevoegdheden aan de functionarissen werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Artikel 6. (intrekking)
De Algemene machtigingsregeling IND (Stcrt. 1997, 247) en de Algemene machtigingsregeling IND 2001 (Stcrt. 2001, 64) worden ingetrokken.
Artikel 7. (inwerkingtreding)
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 juli 2002.
Artikel 8. (citeertitel)
Deze regeling wordt aangehaald als: Algemene machtigingsregeling IND 2002.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 juli 2002
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. (definities)
Artikel 2. (mandaat; volmacht; machtiging)
Artikel 3. (beleidsregels)
Artikel 4. (geen mandaat, machtiging, volmacht of ondermandaat)
Artikel 5. (ondermandaat)
Artikel 6. (intrekking)
Artikel 7. (inwerkingtreding)
Artikel 8. (citeertitel)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken