Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 44 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Uitgebreide informatie
1.
Bij ministeriƫle regeling kan worden bepaald dat het Zorginstituut overeenkomstig in die regeling gestelde regels:
a. tijdelijk subsidies verstrekt voor zorg, ten aanzien waarvan het voornemen bestaat deze te doen opnemen in de aanspraken op grond van deze wet;
b. subsidies verstrekt om verzekerden de mogelijkheid te geven om in plaats van het tot gelding brengen van een aanspraak op grond van deze wet zelf te voorzien in de zorg die zij behoeven;
c. subsidies verstrekt voor zwangerschapsafbrekingen in de zin van de Wet afbreking zwangerschap , overtijdbehandelingen en aan beide behandelingsvormen verbonden nazorg.
2.
In een regeling als bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald dat daarbij aan te wijzen bevoegdheden met betrekking tot de verstrekking van de subsidies, behorende tot een in die regeling genoemde categorie, worden uitgeoefend door een of meer door het Zorginstituut aan te wijzen rechtspersonen, als bedoeld in artikel 40.
3.
Onze Minister kan jaarlijks voor een categorie van subsidies het subsidieplafond voor het komende jaar bekendmaken.
4.
In een regeling als bedoeld in het eerste lid kan aan het Zorginstituut worden opgedragen nadere regels te stellen.
5.
Nadere regels als bedoeld in het vierde lid behoeven de goedkeuring van Onze Minister.
6.
Goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het belang van de volksgezondheid.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Kring der verzekerden
+ Hoofdstuk III. De aanspraken
+ Hoofdstuk IV. De op te brengen middelen; ontheffing wegens gemoedsbezwaren
+ Hoofdstuk IVA
+ Hoofdstuk V. De zorgverzekeraars
- Hoofdstuk VI. Taken van het Zorginstituut
+ Hoofdstuk VII. Het CAK
+ Hoofdstuk VIII. Gegevensverstrekking
+ Hoofdstuk VIIIA
+ Hoofdstuk IX. Bezwaar en beroep
+ Hoofdstuk IXA. De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht
+ Hoofdstuk X. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk XI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht