Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 mei 2007, Directie GOB/DIV/2007/14583, houdende een beperking van de openbaarheid voor de inventarisnummers 15, 16 tot en met 25, 30, 56, 88, 89, 111 en 122 uit het historische bestand van personeelsleden die met ontslag zijn gegaan in de periode (1932) 1933–1991 (Archiefregeling historische personeelsdossier Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit het historische bestand van personeelsleden van het Ministerie de in het volgende lid genoemde beperking gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn.
2.
Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummers 15, 16 tot en met 25, 30, 56, 88, 89, 111 en 122 is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.
Indiening van het verzoek geschiedt door invulling en ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
3.
De bescheiden van de hierboven genoemde inventarisnummers worden openbaar op:
inventarisnummer 15 op 1 januari 2022
inventarisnummers 16 tot en met 25 op 1 januari 2022
inventarisnummer 30 op 1 januari 2011
inventarisnummer 56 op 1 januari 2028
inventarisnummer 88 op 1 januari 2019
inventarisnummer 89 op 1 januari 2015
inventarisnummer 111 op 1 januari 2009
inventarisnummer 122 op 1 januari 2018
Artikel 2
Deze regeling wordt aangehaald als: Archiefregeling historische personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.
Den Haag, 1 mei 2007
De
Minister
plaatsvervangend Secretaris-Generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht