Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van d.d. 7 november 2011, nr. BV/DCA/2011/18957, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit het archief van de Directie Arbeidsverhoudingen over de periode 1995–2001
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden afkomstig uit inventarisnummer 211 uit het archief van de Directie Arbeidsverhoudingen over de periode 1995–2001 de in artikel 1, lid 3 genoemde beperking gesteld.
2.
Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummer 211. is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de directeur van het Nationaal Archief via een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor het verkrijgen van toestemming tot het raadplegen van niet-openbare archieven. De verzoeker verklaart daarmee tevens zich te zullen houden aan de in het formulier opgenomen bepalingen.
3.
De bescheiden uit inventarisnummer 211 zullen geheel openbaar worden op 1 januari 2040.
Artikel 2
Deze regeling wordt aangehaald als: Archiefregeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 november 2011 nr. BV/DCA/2011/18957 voor het archief op het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen.
Artikel 3
De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Den Haag, 7 november 2011
De
Minister
plaatsvervangend secretaris-generaal.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht