Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2003, nr. Directie DAZ/B&ADIV/2003/8675, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Hoofddirectie Bijstand en Voorzieningen/Sector Uitkeringsbeleid (UKB), 1988–1994 (Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 15, eerste lid , onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheid van de Hoofddirectie Bijstand en Voorzieningen/Sector Uitkeringsbeleid de in het volgende lid genoemde beperking gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn.
2.
Raadpleging van het bescheid dat geborgen is onder inventarisnummer 164 is slechts mogelijk na ondertekening door de verzoeker van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor het verkrijgen van toestemming tot het raadplegen van niet-openbare archieven.
Artikel 2
Deze regeling wordt aangehaald als: Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.
Den Haag, 8 december 2003
De van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister
namens deze:
de
plv. Secretaris-Generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht