Regeling van de Minister van Financiën van 19 oktober 2004, nr. IAZ 2004-886M, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam 1934–1959 (Archiefregeling voor de archieven van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam ressorterend onder het Ministerie van Financiën)
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam 1934–1959 de in het volgende lid genoemde beperkingen gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn gerekend vanaf 1959. De archiefbescheiden zijn niet openbaar voor 1 januari 2034.
2.
Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummers, 1–9, 11, 12, 14, 15, 17–19 is slechts mogelijk na ondertekening door de verzoeker van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor het verkrijgen van toestemming tot het raadplegen van niet-openbare archieven.
Artikel 2
Deze regeling wordt aangehaald als: Archiefregeling voor de archieven van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam ressorterend onder het Ministerie van Financiën.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht