Regeling van de Minister van Financiën van 1 september 2003, nr. IAZ2003/707M, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Afdeling Bewindvoering (juni 1945) / Afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering (juli 1945) / Directie Bewindvoering (1951 van de administratie) / Algemeen beheer der Generale Thesaurie (1940) 1945–1954 (1965) (Archiefregeling voor de archieven van de voormalige afdeling/directie Bewindvoering, afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering van het Ministerie van Financiën)
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;
Gelet op het advies van de directeur van het Nationaal Archief over de beperkingen voor de openbaarheid van archieven van 21 oktober 2002 met het kenmerk C/V/02/3485;
Besluit:
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Afdeling Bewindvoering (juni 1945) / Afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering (juli 1945) / Directie Bewindvoering (1951 van de administratie) / Algemeen beheer der Generale Thesaurie (1940) 1945–1954 (1965) de in het volgende lid genoemde beperkingen gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn.
2.
Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummers 18, 26, 30, 32, 41, 44, 49, 51, 60, 62, 64–67, 73, 76, 77, 80, 87, 89, 96, 102, 111, 116, 118, 121, 139, 142–149, 156–159a, 160, 161, 163, 169, 204, 206, 222, 226, 228, 236, 238, 266–269, 272, 277–279, 293–297, 299–302, 313, 315–322, 336, 337, 350, 352, 353, 355, 360, 370, 378, 479, 380, 380a, 381, 385, 386, 390, 391, 396–398, 399, 400, 480, 514, 515–517, 538, 539 is slechts mogelijk na ondertekening door de verzoeker van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor het verkrijgen van toestemming tot het raadplegen van niet-openbare archieven.
Artikel 2
Deze regeling wordt aangehaald als: Archiefregeling voor de archieven van de voormalige afdeling/directie Bewindvoering, afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering van het Ministerie van Financiën.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht