Let op. Deze wet is vervallen op 16 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 15 maart 2008.

Artikel 3 b Assurantiebelasting

Uitgebreide informatie
3. Transportverzekeringen
Transportverzekeringen, waaronder verzekeringen van freight, zijn vrijgesteld van assurantiebelasting ( artikel 24, eerste lid, onderdeel f, van de WBR). Een transportverzekering is de verzekering tegen gevaren van vervoer van goederen over zee, te land, op binnenwateren en door de lucht.
Als transportverzekering is onder andere een geldtransportverzekering aan te merken. De vrijstelling geldt voor een geldtransportverzekering, inclusief nachtrisicodekking, zonder bijkomende dekking voor verblijfrisico’s. In een geldtransportverzekering kan een bijzondere clausule zijn opgenomen. Het verzekerde risico loopt dan gedurende maximaal drie dagen door, als de vervoerder door bijzondere omstandigheden niet in staat is om dezelfde dag waarop hij de gelden heeft ontvangen tot uitbetaling over te gaan. Ook in dat geval geldt de vrijstelling.
Naast de transportverzekering kan een bijkomende verzekering worden afgesloten. Zo kan naast een geldtransportverzekering bijvoorbeeld een berovingverzekering worden afgesloten. Deze bijkomende verzekering deelt dan niet in de vrijstelling. De verschuldigde premie zal dan moeten worden gesplitst in een vrijgesteld deel en een belast deel. Het ontmoet bij mij geen bezwaar om bij deze splitsing in de volgende gevallen gebruik te maken van de forfaitaire percentages:
b. fraude- en berovingverzekeringen, gecombineerd met geldtransportdekking. Van de premie wordt 30% toegerekend aan het belastingvrije transportonderdeel en 70% aan het belastbare onderdeel.
Het bovenstaande geldt niet voor individuele fraudeverzekeringen. Deze verzekeringen vallen niet onder de vrijstelling, zodat de premie voor 100% is belast.
Ook naast andere transportverzekeringen kunnen bijkomende verzekeringen worden afgesloten. Bijvoorbeeld bij doorvoer van gedistilleerd waarbij vermogensverlies kan worden geleden in geval van heffing van accijnzen of soortgelijke belastingen of rechten als gevolg van gedekte schade. Tegen dit vermogensverlies kan men zich verzekeren door middel van een accijnsverzekering. Het ontmoet bij mij geen bezwaar om deze accijnsverzekering als onderdeel van de transportverzekering aan te merken. De verzekering is aldus vrijgesteld van assurantiebelasting.
Het bovenstaande geldt ook bij dekking van bijvoorbeeld in havenloodsen opgeslagen zendingen van de verzekerde. Deze dekking maakt geen deel uit van de vrijgestelde transportverzekering. De opslag voorafgaand aan of volgend op het transport kan echter volstrekt noodzakelijk samenhangen met het transport. Mits voor de opslag geen extra premie is verschuldigd, ontmoet het bij mij geen bezwaar om in dat geval slechts één verzekering te zien, namelijk een transportverzekering. Van de genoemde volstrekt noodzakelijk samenhang is in elk geval sprake bij opslag gedurende maximaal een maand.
De vrijstelling is niet van toepassing op verzekeringen voor opgeslagen goederen in een stilliggend schip of een schip dat als een bergplaats van de vervoerder kan worden aangemerkt. Hierbij is niet van belang dat het schip soms naar een andere plaats wordt gebracht.
Inhoudsopgave
1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Zeeschepen
2.1. Goedkeuring
2.2. Pleziervaartuigen
3. Transportverzekeringen
4. Herverzekeringen
5. Samengestelde verzekeringen
6. Belastingplicht
7. Ingetrokken regelingen
8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht