Let op. Deze wet is vervallen op 16 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 15 maart 2008.

Artikel 6 b Assurantiebelasting

Uitgebreide informatie
6. Belastingplicht
Het is mogelijk dat verschillende belastingplichtige tussenpersonen bij één verzekering zijn betrokken. In die situatie kan de inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam, in overleg met de betrokkenen, de persoon aanwijzen die voor de voldoening van de belasting zorg draagt.
Van co-assurantie is sprake als een verzekering zonder tussenkomst van een belastingplichtige tussenpersoon bij meer dan één verzekeraar is ondergebracht. Iedere verzekeraar is dan voor zijn aandeel in de premie belastingplichtig voor de assurantiebelasting ( artikel 25 van de WBR).
Het ontmoet bij mij in deze situatie geen bezwaar om de verzekeraar die de polis opmaakt en de premie int (de zgn. leader) op verzoek als belastingplichtige voor de gehele verzekering aan te merken. Hierbij gelden de volgende voorwaarden.
b. Uit de administratie van de bij de co-assurantie betrokken verzekeraars blijkt duidelijk dat het een onder deze regeling vallende verzekering betreft.
Met betrekking tot het hiervoor onder a gestelde geldt voorts het volgende voorbehoud. Voor zover de leader de met inachtneming van de regeling op hem rustende verplichtingen niet nakomt zullen er naheffingsaanslagen worden opgelegd. Mocht de leader deze aantasten op grond van onverbindendheid van de regeling, dan gelden voor de andere betrokken verzekeraars alsnog onverkort de wettelijke bepalingen.
Inhoudsopgave
1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Zeeschepen
2.1. Goedkeuring
2.2. Pleziervaartuigen
3. Transportverzekeringen
4. Herverzekeringen
5. Samengestelde verzekeringen
6. Belastingplicht
7. Ingetrokken regelingen
8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht