Autoregeling LNV
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gehoord de Departementale Ondernemingsraad;
In overeenstemming met het Departementaal Georganiseerd Overleg LNV;
Overwegende dat het wenselijk is een regeling te treffen inzake de verstrekking en het gebruik van dienstauto’s aan ambtenaren die in de uitoefening van hun functie van een auto gebruik moeten maken;
Gelet op artikel 15, tweede lid van het Verplaatsingskostenbesluit 1989, artikel 16 van het Reisbesluit binnenland en het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Dienstauto: een door een onderdeel van LNV aan de ambtenaar verstrekte auto die eigendom is van LNV of vanwege LNV is gehuurd of geleast;
b. Zakelijk gebruik: het geregistreerde gebruik van een dienstauto ten behoeve van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en/of het gebruik ten behoeve van het woon/werk-verkeer;
c. Privé gebruik: alle door de ambtenaar gereden kilometers met de dienstauto, verminderd met het zakelijk gebruik van de auto;
d. Bevoegd gezag: de functionaris aan wie mandaat is verleend tot het behandelen en afdoen van personeelsaangelegenheden als bedoeld in mandaatbesluit personele aangelegenheden LNV .
Artikel 2. Categorieën dienstauto’s
Deze regeling heeft betrekking op dienstauto’s voor:
a. individueel gebruik zonder privé-gebruik;
b. individueel gebruik met privé-gebruik;
c. het gebruik door verschillende personen (b.v. poolauto’s).
1.
Het bevoegd gezag bepaalt op grond van zakelijke overwegingen wanneer een dienstauto ter beschikking wordt gesteld, welke dienstauto ter beschikking wordt gesteld en aan wie deze dienstauto ter beschikking wordt gesteld.
2.
Het bevoegd gezag stelt alleen dienstauto’s beschikbaar die zijn geselecteerd op grond van de Interdepartementale aanbesteding dienstauto’s (Aankondiging Supplement EG-publicatieblad, d.d. 22 juni 2005, nummer 2005/S 119-117569). Het ter beschikking stellen van een dienstauto geschiedt met inachtneming van de Rijksnormering van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
3.
Het bevoegd gezag kan besluiten een reeds aanwezige dienstauto ter beschikking te stellen.
4.
Voorafgaand aan het gebruik van de dienstauto ondertekent de ambtenaar een verklaring van ingebruikname. De verklaring bevat de gebruiksvoorwaarden en bepalingen ten aanzien van de uitrusting van de dienstauto. De modellen van deze verklaringen zijn als bijlagen bij dit besluit opgenomen.
1.
De ambtenaar die op grond van zakelijke overwegingen als bedoeld in artikel 3, lid 1 niet voor een dienstauto met of zonder privé-gebruik in aanmerking komt, kan voor de uitoefening van zijn functie een poolauto worden toegewezen, als bedoeld in artikel 2 onder c.
2.
Het is de ambtenaar aan wie een poolauto ter beschikking wordt gesteld niet toegestaan deze privé te gebruiken.
3.
Het bevoegd gezag stelt de duur vast dat de poolauto gebruikt mag worden.
4.
De ambtenaar dient het gereden aantal zakelijke kilometers te registreren en kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag wijst daartoe een registratiesysteem aan.
1.
De dienstauto wordt ter beschikking gesteld voor de periode dat de ambtenaar voldoet aan de criteria bedoeld in artikel 3, lid 1. Wanneer de ambtenaar niet langer aan de criteria voldoet wordt de dienstauto ingenomen.
2.
De auto dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden.
3.
De ambtenaar dient het gereden aantal zakelijke kilometers te registreren en kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag wijst daartoe een registratiesysteem aan.
Artikel 6. Ter beschikking stellen van een dienstauto met privé gebruik
De ambtenaar is een vergoeding verschuldigd conform het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel voor het verschil tussen het totaal aantal gereden kilometers en het geregistreerde aantal zakelijke kilometers.
Artikel 7. Fiscale en administratieve aangelegenheden
De ambtenaar dient gevolg te geven aan alle fiscale en administratieve bepalingen ter zake van het gebruik van een auto krachtens deze regeling. Alle eventuele fiscale consequenties die zijn verbonden aan het privé-gebruik van een dienstauto komen voor rekening van de ambtenaar.
Artikel 8. Gebruik eigen auto
Het is de ambtenaar die, gelet op de criteria in art. 3, onder 1, in aanmerking komt voor een dienstauto als bedoeld in artikel 2 onder a. of b. niet toegestaan zonder toestemming vooraf een privé aangeschafte auto voor het maken van dienstreizen te gebruiken.
Artikel 9. Hardheidsclausule
De Secretaris-generaal is bevoegd, namens de Minister van LNV, te beslissen in gevallen waarin deze regeling naar zijn oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet.
Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin dit besluit in de Staatscourant is geplaatst. Het besluit kan worden aangehaald als: ‘Autoregeling LNV’. Dit besluit treedt in de plaats van eventuele besluiten van diensten en directies van LNV de (verstrekking en het gebruik van) dienstauto’s betreffende.
Dit besluit komt te vervallen met ingang van de datum waarop een overeenkomstige regeling voor de sector Rijk in werking treedt. Indien bij dat besluit geen overgangsrecht is voorzien zullen alsdan in overeenstemming met het DGO LNV overgangsregelen worden vastgesteld.
Artikel 11. Overgangsrecht
Dit besluit is bij inwerkingtreding niet van toepassing op de Plantenziektenkundige Dienst. De Secretaris-Generaal bepaalt op welke datum het besluit bij die Dienst in werking treedt. In afwijking van het bepaalde in artikel 10 blijft het besluit betreffende de verstrekking van dienstauto’s bij de Plantenziektenkundige Dienst tot die datum van kracht.
Den Haag, 12 oktober 2006
De
Minister
Secretaris-Generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Categorieën dienstauto’s
Artikel 3. Ter beschikking stellen van een dienstauto (algemeen)
Artikel 4. Ter beschikking stellen van een poolauto
Artikel 5. Ter beschikking stellen van een dienstauto algemeen
Artikel 6. Ter beschikking stellen van een dienstauto met privé gebruik
Artikel 7. Fiscale en administratieve aangelegenheden
Artikel 8. Gebruik eigen auto
Artikel 9. Hardheidsclausule
Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel
Artikel 11. Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht