Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Bedrijfshulpverleningsregeling BZK

Uitgebreide informatie
Bedrijfshulpverleningsregeling BZK
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Overwegende dat het noodzakelijk is om voor bedrijfshulpverleners van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een regeling te treffen inzake toekenning van toelagen voor bedrijfshulpverlening;
Gelet op artikel 58a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 23, twaalfde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;
Gehoord de Bijzondere Commissie ex artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;
Besluit:
Artikel 1. Algemene bepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. bedrijfshulpverlener (bhv-er):
de ambtenaar die door het bevoegd gezag is aangewezen als bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;
b. bedrijfshulpverleningstaken:
de taken als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;
c. bevelvoerder:
een bedrijfshulpverlener die als zodanig is aangewezen om tijdens een operationele inzet in ploegverband leiding te geven aan andere bedrijfshulpverleners;
d. etage EHBOer:
een bedrijfshulpverlener, in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO met de aantekeningen verbandleer en reanimatie, die uitsluitend beschikbaar is voor het verrichten van EHBO binnen het eigen dienstonderdeel en niet deelneemt aan operationele inzet;
e. operationele inzet:
het in ploegverband onder leiding van bevelvoerders verrichten van bedrijfshulpverleningstaken;
f. inzetbaarheidsdienst:
het gedurende de bedrijfstijd voortdurend bereikbaar en oproepbaar zijn en zich in geval van alarm terstond beschikbaar stellen voor het verrichten van een operationele inzet;
g. BHV-opleidingscursus:
een speciaal voor de bedrijfshulpverlening samengestelde cursus waarmee de als bhv-er aangewezen medewerker kennis en vaardigheden opdoet, teneinde de hem of haar toebedeelde bhv-taken naar behoren te kunnen vervullen;
h. BHV-herhalingscursus en -training:
jaarlijks terugkerende bijeenkomsten waarmee het peil van de opgedane kennis en vaardigheden op een verantwoord niveau wordt gehouden en eventueel verhoogd;
i. BHV-toelage:
een op grond van artikel 58a van het ARAR aan bedrijfshulpverleners toe te kennen bruto bedrag voor het naar behoren uitvoeren van de bedrijfshulpverleningstaken;
j. effectieve werktijd:
voor de ambtenaar met een gemiddeld 36-urige werkweek bedraagt de effectieve werktijd 1345 uur per jaar; voor de ambtenaar werkzaam in deeltijd een evenredig deel hiervan;
k. bedrijfstijd:
de tijd waarop de onderdelen van het ministerie bereikbaar zijn en hun diensten en goederen leveren.
Artikel 2. Toekenning van de BHV-toelage
De ambtenaar die door het bevoegd gezag is aangewezen als bedrijfshulpverlener (bhv-er) als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en die naast zijn normale werkzaamheden de bedrijfshulpverleningstaken naar behoren heeft uitgevoerd, ontvangt jaarlijks een toelage zoals omschreven in de artikelen 3 en 4.
1.
Aan iedere bedrijfshulpverlener die in het lopende jaar het diploma of certificaat, behorend bij de voor zijn bhv-functie voorgeschreven bhv-opleidingscursus heeft behaald, wordt een toelage toegekend van € 195,35 bruto.
2.
Aan iedere bedrijfshulpverlener die in het lopend jaar in voldoende mate heeft deelgenomen aan de voor zijn bhv-functie voorgeschreven bhv-herhalingscursus of -training, wordt een toelage toegekend van € 195,35 bruto.
3.
Voor het gestelde in het eerste en tweede lid wordt jaarlijks in totaal niet meer dan € 195,35 bruto uitgekeerd.
1.
Aan iedere bedrijfshulpverlener die gedurende ten minste 33% van de effectieve werktijd daadwerkelijk inzetbaar is geweest, wordt jaarlijks een toelage toegekend van € 474,42 bruto.
2.
Aan een bedrijfshulpverlener die door het bevoegd gezag is aangesteld als bevelvoerder en die als zodanig gedurende ten minste 33% van de effectieve werktijd daadwerkelijk inzetbaar is geweest, wordt jaarlijks een functietoeslag van ten hoogste € 223,26 bruto toegekend, aanvullend op de toelage als bedoeld in het eerste lid.
1.
Jubileumgratificaties
Aan iedere persoon die gedurende vijf achtereenvolgende jaren dienst heeft gedaan als bedrijfshulpverlener en gedurende deze periode heeft voldaan aan de bijbehorende verplichtingen, wordt een jubileumgratificatie toegekend van € 306,98 bruto. Deze gratificatie wordt toegekend na iedere periode van vijf jaar, met dien verstande dat indien betrokkene langer dan vijftien jaar dienst heeft gedaan als bedrijfshulpverlener de jubileumgratificatie € 446,51 bruto zal zijn.
2.
Bijzondere prestaties
Aan een bedrijfshulpverlener die naar het oordeel van het bevoegd gezag een buitengewone prestatie heeft geleverd, kan een gratificatie van ten minst € 279,07 bruto worden toegekend.
1.
Aan de bedrijfshulpverlener die in opdracht van het bevoegde gezag buiten de bedrijfstijd bhv-taken verricht, wordt een vergoeding toegekend.
2.
De vergoeding wordt berekend op basis van het salaris per uur behorende bij het maximum van salarisschaal 7. De vergoeding wordt vermeerderd met 50% voor bhv-taken verricht op zaterdag en met 100% voor bhv-taken verricht op zondag.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Bedrijfshulpverleningsregeling BZK.
De van Binnenlandse Zaken ,
Minister
voor deze,
de
Secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemene bepalingen
Artikel 2. Toekenning van de BHV-toelage
Artikel 3. Basistoelage
Artikel 4. Inzetbaarheidstoelagen
Artikel 5. Bijzondere toelagen
Artikel 6. Vergoeding voor BHV-taken buiten de bedrijfstijd
Artikel 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht