Let op. Deze wet is vervallen op 11 mei 2005. U leest nu de tekst die gold op 10 mei 2005.

Begrip militaire beloning

Uitgebreide informatie
Begrip militaire beloning
De minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Financiën
Gelet op de artikelen 18, vijfde lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 26, vijfde lid van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en 16, vijfde lid van het Arbeidsovereenkomstenbesluit;
Besluiten:
Artikel 1
Voor de toepassing van de artikelen 18 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 26 van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en 16 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit wordt verstaan onder militaire beloning:
A. Wat het personeel van de Koninklijke Marine betreft:
de bezoldiging volgens de schaal of de tabel, behorende bij het Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, in voorkomende gevallen vermeerderd met:
1. de vakantie-uitkering;
2. de brevettoelagen bedoeld in artikel 56 van de Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947;
3. het bedrag bedoeld in artikel 3, derde lid, van het Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954;
4. de vliegtoelage of garantievliegtoelage, bedoeld in de Regeling vliegtoelagen zeemacht 1986.
B. Wat het personeel van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht betreft:
de wedde, dan wel de wedde eerste oefening bedoeld in artikel 2 van de Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969 , in voorkomende gevallen vermeerderd met:
1. de vakantie-uitkering;
2. de toelage voor bewakingsdiensten, bedoeld in artikel 63, onder c van de Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969 ;
3. de vliegtoelage of garantievliegtoelage, bedoeld in de artikelen 47 , 48 of 80 van de Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969 .
Artikel 2
De beschikking van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 7 november 1967, Directie O.P., Hoofdafdeling O.P.X., Afdeling A.J.Z. en de minister van Financiën van 24 januari 1968, Generale Thesaurie Dienst der Rijksbegroting, Inspectie der Rijksfinanciën (Stcrt. 1968, 3) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant.
De van Binnenlandse Zaken ,
Minister
Voor deze,
De
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid,
De van Financiën ,
Minister
Voor deze,
De
directeur-generaal van de rijksbegroting,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht