1.
Het Staatsblad wordt uitgegeven op door Onze Minister te bepalen tijdstippen op een bij ministeriƫle regeling te bepalen internetadres.
2.
Op het Staatsblad wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.
Artikel 3
Onze Minister draagt er zorg voor dat het Staatsblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft.
1.
Onze Minister draagt er zorg voor dat de nodige maatregelen worden getroffen ter waarborging van de betrouwbaarheid en de beveiliging van de uitgifte en de beschikbaarstelling van het Staatsblad.
2.
Bij ministeriƫle regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het eerste lid.
Artikel 5
In het Staatsblad wordt opgenomen al hetgeen waarvan een wet of koninklijk besluit bekendmaking in het Staatsblad voorschrijft, alsmede datgene wat in verband hiermee naar het oordeel van Onze Minister moet worden vermeld.
1.
Wetten en koninklijke besluiten die in het Staatsblad moeten worden geplaatst, worden daartoe na de in artikel 47 van de Grondwet bedoelde ondertekening aan Onze Minister toegezonden.
2.
De als eerste ondertekenende minister of staatssecretaris draagt er zorg voor dat de toezending op een zodanig tijdstip en op zodanige wijze plaatsvindt dat plaatsing in het Staatsblad tijdig kan geschieden.
Artikel 7
Wetten en koninklijke besluiten worden na plaatsing in het Staatsblad door Onze Minister teruggezonden aan het Kabinet der Koningin.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
- Hoofdstuk 2. Uitgifte van het Staatsblad
+ Hoofdstuk 3. Uitgifte van de Staatscourant
+ Hoofdstuk 4. Beschikbaarstelling van teksten in geconsolideerde vorm
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken