1.
De Staatscourant wordt uitgegeven op door Onze Minister te bepalen tijdstippen op een bij ministeriële regeling te bepalen internetadres.
2.
Op de Staatscourant wordt vermeld wanneer zij is uitgegeven.
Artikel 9
Onze Minister draagt er zorg voor dat de Staatscourant na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft.
1.
Onze Minister draagt er zorg voor dat de nodige maatregelen worden getroffen ter waarborging van de betrouwbaarheid en de beveiliging van de uitgifte en de beschikbaarstelling van de Staatscourant.
2.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het eerste lid.
1.
In de Staatscourant worden opgenomen:
a. al hetgeen waarvan een wet, koninklijk besluit of ministerieel besluit bekendmaking of mededeling in de Staatscourant voorschrijft;
b. publicaties, afkomstig van de centrale overheid.
2.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent publicaties als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.
Artikel 12
De eerste ondertekenaar van een publicatie als bedoeld in artikel 11, eerste lid, bepaalt het tijdstip van plaatsing van de publicatie in de Staatscourant en draagt er zorg voor dat de toezending op een zodanig tijdstip en op zodanige wijze plaatsvindt dat de plaatsing tijdig kan geschieden.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
+ Hoofdstuk 2. Uitgifte van het Staatsblad
- Hoofdstuk 3. Uitgifte van de Staatscourant
+ Hoofdstuk 4. Beschikbaarstelling van teksten in geconsolideerde vorm
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken