Let op. Deze wet is vervallen op 29 maart 2013. U leest nu de tekst die gold op 28 maart 2013.

Belastingverdragen, compensatieregeling in het belastingverdrag met België, grensarbeiders

Uitgebreide informatie
Belastingverdragen, compensatieregeling in het belastingverdrag met België, grensarbeiders
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit bevat een goedkeuring op grond waarvan de bijzondere compensatieregeling in het belastingverdrag met België onder omstandigheden kan worden voortgezet als de grensarbeider van dienstbetrekking verandert of als de uitkomst van deze compensatieregeling in enig jaar nihil bedraagt.
In artikel 27, paragraaf 2, van het Nederlands-Belgische belastingverdrag van 5 juni 2001 (Trb. 2001, 136) is de bijzondere compensatieregeling opgenomen. Deze compensatieregeling is van toepassing op inwoners van Nederland die op 31 december 2002 in België werkzaam waren als grensarbeider in de zin van artikel 15, paragraaf 3, van het belastingverdrag van 19 oktober 1970 (Trb. 1970, 192). De bijzondere compensatieregeling eindigt als overgangsregeling zodra de netto inkomensachteruitgang als omschreven in paragraaf 3 van artikel 27 in enig jaar nihil bedraagt of als de grensarbeider van dienstbetrekking verandert.
Zowel in de kabinetsreactie op aanbeveling 11 van het rapport van de (eerste) Commissie grensarbeiders van 21 mei 2001 als in de kabinetsreactie op aanbeveling 12 van het rapport van de (tweede) Commissie grensarbeiders van 29 april 2008 is geconcludeerd dat doel en strekking van de bijzondere compensatieregeling meebrengen dat deze regeling voortgezet of wederom toepassing moet kunnen (blijven) vinden in een aantal specifiek omschreven situaties. Dit besluit vormt de uitwerking van die kabinetsstandpunten en van mijn brief van 15 mei 2009, nr. BCPP2009/890, (Kamerstukken II, 26 834, nr. 24) over de tijdelijke uitbreiding van de termijn van 6 maanden naar 12 maanden.
Goedkeuring
Ik keur goed dat in de volgende situaties de bijzondere compensatieregeling kan worden voortgezet of weer toepassing kan vinden:
i) ingeval de dienstbetrekking van de grensarbeider, of althans zijn daaraan ten grondslag liggende arbeidsovereenkomst, wijzigt als gevolg van een bedrijfsovername, fusie, reorganisatie, splitsing of soortgelijke transactie;
ii) ingeval de grensarbeider binnen een termijn van ten hoogste zes maanden in de Belgische grensstreek aansluitend een nieuwe dienstbetrekking aanvaardt na onvrijwillig en volledig ontslag;
iii) ingeval de grensarbeider in België zijn dienstbetrekking hervat na voor een termijn van ten hoogste twaalf maanden vanwege zijn werkgever in een ander land gedetacheerd te zijn geweest;
iv) ingeval de bijzondere compensatie als gevolg van deelname aan de Belgische regeling inzake loopbaanonderbreking incidenteel op nihil uitkomt;
v) ingeval de bijzondere compensatie als gevolg van eenmalige en incidentele hoge aftrekposten (bijv. afkoopsom alimentatie of financieringskosten bij aankoop eigen woning) op nihil uitkomt, mits de aftrekpost niet effectief bij de fiscale partner van de grensarbeider kan worden vergolden.
Met betrekking tot de termijn van zes maanden zoals genoemd in onderdeel ii) keur ik goed dat deze vanwege de huidige economische situatie tijdelijk wordt uitgebreid tot 12 maanden. Deze tijdelijke uitbreiding tot 12 maanden geldt voor grensarbeiders die in de periode 1 september 2008 tot en met 31 december 2010 onvrijwillig en volledig werkloos zijn geworden. Voor grensarbeiders die in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2011 werkloos zijn geworden, geldt in dit kader 31 december 2011 als uiterste termijn om een nieuwe dienstbetrekking te aanvaarden.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.
Den Haag, 1 juli 2009
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Goedkeuring
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht