Let op. Deze wet is vervallen op 16 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 15 juli 2015.

Belastingwet BES; Besluit algemene bestedingsbelasting

Uitgebreide informatie
Belastingwet BES; Besluit algemene bestedingsbelasting
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit bevat een goedkeuring die invoer van drinkwater in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius vrijstelt van algemene bestedingsbelasting.
1. Aanleiding
In artikel 6.11 van de Belastingwet BES worden de prestaties opgesomd die van de algemene bestedingsbelasting zijn vrijgesteld. Naast het verrichten van bepaalde diensten zijn leveringen van bepaalde goederen vrijgesteld. Het gaat daarbij ondermeer om eerste levensbehoeften zoals brood, graan aardappelen en rijst. In artikel 6.20, eerste lid, onderdeel c, is ook een vrijstelling ter zake van de invoer van deze goederen opgenomen.
De Belastingwet BES bevat voorts een vrijstelling voor de levering van water, elektriciteit en gas door waterleiding-, elektriciteit- en gasbedrijven. Op grond van artikel 6.11, eerste lid, onderdeel h, van de Belastingwet BES is de (binnenlandse) levering van water door een waterleidingbedrijf vrijgesteld van algemene bestedingsbelasting.
Op dit moment beschikt alleen Bonaire over een waterleidingnet dat voor huishoudelijk gebruik bestemd (drink)water levert. Voor de toepassing van deze bepaling is onder een waterleidingbedrijf daarom tevens te verstaan een bedrijf dat water aanmaakt ten behoeve van lokaal gebruik en lokale distributie, ook al wordt daarbij bij de levering van het water geen gebruik gemaakt van waterleidingen naar de lokale huishoudens.
Thans zijn door het ontbreken van een waterleidingnet de inwoners van Saba en Sint Eustatius voor hun voor menselijke consumptie geschikt drinkwater vrijwel volledig aangewezen op daarvoor in te voeren drinkwater. Gezien deze specifieke situatie op Saba en Sint Eustatius heb ik besloten op grond van redelijke wetstoepassing goed te keuren dat de invoer van drinkwater op deze eilanden vrijgesteld is van algemene bestedingsbelasting.
2. Goedkeuring
Goedkeuring
Gelet op het voorgaande keur ik vooralsnog goed dat de invoer van drinkwater in tanks of in andere verpakkingen in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius is vrijgesteld van algemene bestedingsbelasting.
Voor de duidelijkheid merk ik op dat bovengenoemde goedkeuring alleen geldt bij invoer van drinkwater en niet van toepassing is op de invoer, de productie en levering van goederen en diensten waarvan drinkwater een (hoofd)bestanddeel vormt, zoals limonades, vruchtensappen, sodawaters, waterijsjes, ijsblokjes en restaurantdiensten.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2011
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 4 april 2011
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. Aanleiding
2. Goedkeuring
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht