Let op. Deze wet is vervallen op 12 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 augustus 2008.

Artikel 2 Beleidsregel 2007 oplegging bestuurlijke boete bij niet tijdige aanmelding zorgverzekering van 22 oktober 2007

Uitgebreide informatie
artikel 108 Zorgverzekeringswet van Beleidsregel 2007 oplegging bestuurlijke boete bij niet tijdige aanmelding zorgverzekering van 22 oktober 2007">
Artikel 2. Toepassing artikel 108 Zorgverzekeringswet
1.
Tot de bijzondere omstandigheden die tot een verlaging van de boete leidt, rekent het CVZ uitsluitend de situatie dat de overtreder, gelet op zijn financiële draagkracht, de boete berekend overeenkomstig artikel 69 en artikel 96, derde en vierde lid, Zorgverzekeringswet, niet binnen een jaar na oplegging van de boete kan voldoen. De vorige volzin is slechts van toepassing indien de overtreder zijn onvermogen tot betaling aantoont en daarbij desgevraagd volledige inzage in zijn financiële positie geeft conform de in bijlage 1 beschreven procedure.
2.
Het CVZ zal, indien de in het eerste lid bedoelde omstandigheid zich voordoet, de boete vaststellen op een zodanig lager bedrag dat de overtreder de boete wel binnen een jaar na oplegging kan betalen.
De bestuurlijke boete wordt verlaagd tot nihil als:
de overtreder failliet is; of
op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is; of
de overtreder schuldhulpbemiddeling voor natuurlijke personen ontvangt (de zogeheten minnelijke schuldsanering); of
de overtreder niet beschikt over vermogen of betalingscapaciteit.
In andere gevallen wordt de bestuurlijke boete maximaal vastgesteld op het bedrag van:
het aanwezige vermogen; en
80% van de aanwezige betalingscapaciteit.
Het vermogen en de betalingscapaciteit worden vastgesteld op basis van de in bijlage 1 uitgewerkte regels.
3.
De bestuurlijke boete wordt niet verlaagd als:
uit de verstrekte gegevens voor de beoordeling van het verzoek een onevenredige verhouding blijkt tussen de omvang van de uitgaven enerzijds en het inkomen anderzijds en de overtreder daarvoor geen bevredigende verklaring kan geven
het aan de overtreder kan worden toegerekend dat de bestuurlijke boete niet kan worden voldaan. Daarvan is onder andere sprake als vanaf de dagtekening van de vooraankondiging voor het opleggen van de bestuurlijke boete tot aan de indiening van het verzoek om verlaging van de bestuurlijke boete op enig moment voldoende middelen aanwezig waren om de bestuurlijke boete te kunnen voldoen.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Toepassing artikel 106, aanhef en onder a, Zorgverzekeringswet
Artikel 2. Toepassing artikel 108 Zorgverzekeringswet
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht