Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2017. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2017.

Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen

Uitgebreide informatie
Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
Gelet op artikel 41b, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikelen 81b, tweede lid en 82, tiende lid, van de Gaswet, alsmede gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. E-wet: de Elektriciteitswet 1998 ;
b. de Minister: de Minister van Economische Zaken;
c. ACM: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
d. aanleg of uitbreiding van het net: aanleg of uitbreiding van het net als bedoeld in artikel 1 van de Regeling melding aanleg- en uitbreidingsinvestering ;
e. investering: een investering als bedoeld in artikel 20d van de E-wet en artikel 39e van de Gaswet of een investering waarvan de Minister op grond van artikel 20e van de E-wet of artikel 39f van de Gaswet heeft vastgesteld dat deze noodzakelijk is;
f. kosten van een investering: het totaal van operationele kosten, afschrijvingslasten en vermogenskosten;
g. operationele kosten: de geprognosticeerde jaarlijkse kosten die de netbeheerder na ingebruikneming van de investering verwacht te maken en die voortvloeien uit het gebruik, beheer en onderhoud van die investering;
h. investeringsuitgaven: totaal van uitgaven ter vorming of verkrijging van de investering, welke uitgaven na realisatie van de investering door de netbeheerder worden geactiveerd;
i. voornemen: het voornemen tot het doen van een investering;
j. kennisgeving: bekendmaking aan de ACM dat een investering is gerealiseerd en geactiveerd;
k. integrale beoordeling: een beoordeling op de doelmatigheid van investeringen die in de geldende reguleringssystematiek niet op doelmatigheid worden beoordeeld;
l. globale beoordeling: niet zijnde een integrale beoordeling;
m. inpassingsplan: inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening;
n. tariefvoorstel: een voorstel als bedoeld in artikel 41b, eerste lid, van de E-wet , artikel 81b, eerste lid, van de Gaswet of artikel 82, derde lid, van de Gaswet;
o. overnamekosten: het totaal van de verwervingskosten, de aanpassingskosten en de operationele kosten;
p. verwervingskosten: gemaakte kosten voor verwerving van een bestaand net waarvoor nog niet eerder een netbeheerder was aangewezen door of met instemming van Onze Minister;
q. aanpassingskosten: gemaakte kosten tot aanpassing van een verworven net waardoor aan de bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 of Gaswet daaraan gestelde eisen wordt voldaan;
r. overname-inkomsten: het totaal van de extra inkomsten die de netbeheerder krijgt als gevolg van de verwerving van een bestaand net waarvoor nog niet eerder een netbeheerder was aangewezen;
s. meerkosten: het verschil tussen de overnamekosten en de overname-inkomsten met een minimum van een nul.
a. De ACM stelt voor het doen van een kennisgeving een formulier, met daarbij een invulinstructie, beschikbaar.
b. De ACM neemt de doelmatige kosten van een investering in aanmerking bij de vaststelling van de tarieven van het eerstvolgende jaar, als de kennisgeving van de realisatie en activering van die investering voorafgaand aan of uiterlijk bij de indiening van het tariefvoorstel aan de ACM is gedaan.
a. De doelmatige kosten van een investering worden bepaald door toepassing van een globale beoordeling of van een integrale beoordeling van de investeringsuitgaven.
b. Een integrale beoordeling wordt toegepast indien, naar de verwachting van de ACM, de betreffende investering vooralsnog voor onbepaalde tijd niet via de geldende reguleringssystematiek zal worden beoordeeld op doelmatigheid.
c. Een globale beoordeling wordt toegepast indien geen sprake is van een situatie als bedoeld onder b.
Artikel 4
De ACM beoordeelt, door toepassing van de artikelen 5 tot en met 7, de kosten van een investering als doelmatig, indien en voor zover:
het doel van de investering is gerealiseerd,
de investeringsuitgaven bijdragen aan de realisatie van het doel zoals vastgelegd in het voornemen, en
de operationele kosten voldoende zijn onderbouwd en voldoende aannemelijk is gemaakt dat deze kosten voortvloeien uit de investering.
a. De ACM stelt vast of het doel van een investering is gerealiseerd zoals vastgelegd in het voornemen.
b. Indien het doel van een investering niet is gerealiseerd, beoordeelt de ACM de kosten van die investering als niet-doelmatig.
c. Indien het doel van een investering slechts gedeeltelijk is gerealiseerd, beoordeelt de ACM ten hoogste de kosten die samenhangen met de investeringsuitgaven die betrekking hebben op het gerealiseerde doel als doelmatig.
d. Indien het doel van een investering geheel of slechts gedeeltelijk is gerealiseerd, zet de ACM de beoordeling van de doelmatigheid voort in overeenstemming met artikel 6 van deze beleidsregel.
a. De ACM stelt vast of de investeringsuitgaven in overeenstemming zijn met de begrote investeringsuitgaven ten tijde van het voornemen.
b. Indien de investeringsuitgaven ten hoogste 10 procent afwijken van de begrote investeringsuitgaven, neemt de ACM de investeringsuitgaven als basis voor de bepaling van de doelmatige kosten die zij in aanmerking neemt bij het vaststellen van de transporttarieven.
c. Indien de investeringsuitgaven meer dan 10 procent afwijken van de begrote investeringsuitgaven stelt de ACM een onderzoek naar deze afwijking in. Indien en voor zover uit het onderzoek blijkt dat de afwijkingen van de begroting verklaarbaar en aanvaardbaar zijn, neemt de ACM de investeringsuitgaven als basis voor de bepaling van de doelmatige kosten die zij in aanmerking neemt bij het vaststellen van de transporttarieven. Indien en voor zover uit het onderzoek niet blijkt dat de afwijkingen van de begroting verklaarbaar en aanvaardbaar zijn, neemt de ACM de begrote investeringsuitgaven, tot een maximum van de investeringsuitgaven, als basis voor de bepaling van de doelmatige kosten die zij in aanmerking neemt bij het vaststellen van de transporttarieven.
d. Als onderdeel van het onderzoek als bedoeld onder c, kan de ACM een contrabegroting opstellen of doen opstellen. Deze contrabegroting kan zowel de gehele investering betreffen als beperkt blijven tot één of meer onderdelen daarvan.
a. De ACM beoordeelt of de netbeheerder de doelmatigheid van de operationele kosten van de investering voldoende heeftonderbouwd enof zij voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat deze kosten voortvloeien uit de investering.
b. Indien en voor zover de ACM de onderbouwing als bedoeld onder a als toereikend kwalificeert, neemt de ACM de doelmatige operationele kosten in aanmerking bij het vaststellen van de transporttarieven.
c. Indien de ACM de onderbouwing als bedoeld onder a als niet-toereikend kwalificeert, beoordeelt de ACM de operationele kosten als niet-doelmatigen neemt zij deze kosten niet in aanmerking bij het vaststellen van de tarieven.
Artikel 8
De ACM beoordeelt, door overeenkomstige toepassing van de artikelen 5 en 7 en toepassing van de artikelen 9 en 10, de kosten van een investering als doelmatig, indien en voor zover:
het doel van de investering is gerealiseerd,
de investeringsuitgaven bijdragen aan de realisatie van het doel zoals vastgelegd in het voornemen, en
de operationele kosten voldoende zijn onderbouwd en voldoende aannemelijk is gemaakt dat deze kosten voortvloeien uit de investering.
a. De ACM onderzoekt of de kosten van een investering doelmatig zijn door beoordeling van de investeringsuitgaven. De begrote investeringsuitgaven ten tijde van het voornemen zijn daarbij het uitgangspunt.
b. Indien de uitkomsten van het onderzoek daartoe aanleiding geven, kan de ACM een contrabegroting opstellen of doen opstellen. Deze contrabegroting kan zowel de gehele investering betreffen als beperkt blijven tot één of meer onderdelen daarvan.
c. Het onderzoek als bedoeld onder a, kan mede inhouden of de investering is gerealiseerd met toepassing van een deugdelijke externe aanbestedingsprocedure.
d. Indien een investering volledig of voor een deel is gerealiseerd zonder gebruik te maken van een externe aanbestedingsprocedure als bedoeld onder c, beoordeelt de ACM of dit op rechtmatige gronden is gebeurd.
e. Indien een investering volledig of voor een deel is gerealiseerd zonder gebruik te maken van een externe aanbestedingsprocedure als bedoeld onder c, onderzoekt de ACM of de netbeheerder interne projectprocedures heeft toegepast en of deze toereikend zijn.
Artikel 10
Indien en voor zover de kosten van de investering op grond van het onderzoek als bedoeld in artikel 9, sub a, als doelmatige kosten van de investering worden aangemerkt, neemt de ACM deze doelmatige kosten in aanmerking bij het vaststellen van de jaarlijkse transporttarieven.
a. ACM beoordeelt de doelmatigheid van de overnamekosten door toepassing van een globale beoordeling, voor zover ACM de volgende stukken uiterlijk bij het voorstel voor de tarieven als bedoeld in artikel 41b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 81b, eerste lid, van de Gaswet heeft ontvangen van de netbeheerder:
een overzicht van de overgenomen netten die het jaar van het tariefvoorstel in gebruik zijn genomen en waarvan de investeringen zijn gerealiseerd en geactiveerd, inclusief het aantal nieuwe afnemers per tariefcategorie;
een onderbouwing van de totstandkoming van de overnameprijs per overgenomen net;
een toelichting op de overnamekosten per overgenomen net die gemaakt zijn met onderscheid naar de verwervingskosten, de aanpassingskosten en de operationele kosten;
een toelichting op de overname-inkomsten per overgenomen net die hij zal krijgen uit hoofde van de overname van netten waar nog geen netbeheerder voor was aangewezen;
een voorstel tot correctie van de totale inkomsten uit hoofde van de overname van netten waar nog geen netbeheerder voor was aangewezen;
documenten ter onderbouwing van dit voorstel.
b. ACM beoordeelt of de netbeheerder de doelmatigheid van overnamekosten voldoende heeft onderbouwd en of hij voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat deze kosten voorvloeien uit de overname van het net. Indien ACM dat noodzakelijk acht, kan zij de netbeheerder vragen om een beknopt rapport van een onafhankelijke partij waaruit blijkt dat de overnamekosten doelmatig zijn dan wel om een verklaring van een accountant dat de kosten die worden vermeld daadwerkelijk zijn gemaakt.
c. Indien en voor zover de onderbouwing van de overnamekosten als bedoeld onder a als toereikend kwalificeert, neemt ACM de overnamekosten in aanmerking bij het vaststellen van de tarieven.
d. Indien en voor zover de onderbouwing van (een deel van) de overnamekosten als bedoeld onder a als niet-toereikend kwalificeert, neemt ACM deze kosten (of een deel daarvan) niet in aanmerking bij het vaststellen van de tarieven.
Artikel 12. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen.
a. Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel VII, onderdeel H, derde lid, artikel X, onderdeel O, derde lid, en artikel Q, tweede lid, van de wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten in werking is getreden.
b. Deze beleidsregel wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Den Haag, 27 december 2011
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
Inhoudsopgave
+ Eerste afdeling. – Algemeen
+ Tweede afdeling. – Kennisgeving realisering en activering investering
+ Derde afdeling. – Wijze van beoordelen van de doelmatigheid
+ Vierde afdeling. – Globale beoordeling
+ Vijfde afdeling. – Integrale beoordeling
+ Zesde afdeling. – Beoordeling overnamekosten
+ Zevende afdeling. – Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht