Let op. Deze wet is vervallen op 15 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op 14 januari 2017.

Beleidsregel betaling bestuurlijke boete onverzekerden

Uitgebreide informatie
Beleidsregel betaling bestuurlijke boete onverzekerden
Het College voor zorgverzekeringen,
Heeft in zijn vergadering van 31 maart 2011 besloten:
1.
Het college geeft de verzekeringsplichtige een termijn van zes weken om de aan hem op grond van artikel 9b van de Zorgverzekeringswet opgelegde bestuurlijke boete te betalen.
2.
In afwijking van het eerste lid kan het college de verzekeringsplichtige een betalingsregeling aanbieden. De betalingsregeling houdt in dat de verzekeringsplichtige de bestuurlijke boete in drie gelijke maandelijkse termijnen betaalt. Het college brengt geen wettelijke rente in rekening over de termijn waarover de betalingsregeling loopt.
3.
Indien de verzekeringsplichtige de boete niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan wel indien hij zich niet aan de betalingsregeling houdt, maant het college de verzekeringsplichtige één maal aan om binnen twee weken de boete te betalen dan wel de termijnbetalingen te hervatten. Vindt geen nakoming plaats, dan vervalt de betalingsregeling en gaat het college onverkort over tot de invordering van het gehele openstaande bedrag.
4.
Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is van overeenkomstige toepassing indien het college een bestuurlijke boete oplegt op grond van artikel 9c van de Zorgverzekeringswet.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2011.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Voorzitter Raad van Bestuur,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht