Let op. Deze wet is vervallen op 9 september 2015. U leest nu de tekst die gold op 8 september 2015.

Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen

Uitgebreide informatie
Beleidsregel van De Nederlandsche Bank van 5 december 2011, nr. Tb/2011/734668, inzake het opstellen van een financieel crisisplan in het kader van de verplichting op grond van artikel 145 Pensioenwet en artikel 140 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikel 24 van het Besluit Financieel toetsingskader pensioenfondsen om in de actuariële en bedrijfstechnische nota onder meer een beschrijving te geven van een financieel crisisplan als onderdeel van de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de financiële sturingsmiddelen (Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen)
De Nederlandsche Bank N.V.,
Gelet op de artikelen 143 en 145 Pensioenwet en 138 en 140 Wet verplichte beroepspensioenregeling;
Gelet op de artikelen 24 en 26 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen;
Na overleg met representatieve organisaties van (beroeps)pensioenfondsen;
Besluit:
Artikel 1. Definities
Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;
b. Wvb: Wet verplichte beroepspensioenregeling ;
c. Pw: Pensioenwet
d. fonds: een pensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwetof een beroepspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Wvb;
e. financieel crisisplan: een beschrijving van maatregelen die een fonds op korte termijn zou kunnen inzetten indien de dekkingsgraad zich bevindt op of zeer snel beweegt richting kritische waarden waardoor het realiseren van de doelstelling van het pensioenfonds in gevaar komt;
f. belanghebbenden: de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en werkgever(s).
Artikel 2
Als onderdeel van de beschrijving van de hoofdlijnen van het interne beheersingssyteem, zoals voorgeschreven bij of krachtens artikelen 145 Pw en 140 Wvb en de beschrijving van de financiële sturingsmiddelen zoals vereist op grond van artikel 24, aanhef en onderdeel a en g van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen zoals opgenomen in de actuariële en bedrijfstechnische nota, bevat de actuariële en bedrijfstechnische nota een financieel crisisplan.
Artikel 3
Een fonds dat volledig is verzekerd, of een voorgenomen besluit tot liquidatie heeft en in dat kader een schriftelijke melding aan DNB heeft gedaan van een voornemen tot collectieve waardeoverdracht conform artikel 84 Pw of artikel 92 van de Wvb, hoeft in de actuariële en bedrijfstechnische nota geen financieel crisisplan op te nemen.
Artikel 4
Het financieel crisisplan beschrijft één of meerdere financiële situaties van het fonds die naar de mening van het fonds als een crisissituatie van het fonds gekarakteriseerd kunnen worden.
Artikel 5
Het financieel crisisplan beschrijft vanaf welk niveau dekkingsgraad het fonds, met in acht neming van artikel 134 Pw dan wel artikel 129 Wvb, naar verwachting zonder korten niet meer binnen de door artikel 140 Pw dan wel artikel 135 Wvbgestelde termijnen bij een kortetermijnherstelplan het minimaal vereist eigen vermogen op basis van artikel 131 Pw respectievelijk 130 Wvb kan hebben bereikt.
Artikel 6
Het financieel crisisplan beschrijft welke maatregelen het fonds ter bestrijding van een financiële crisissituatie van het fonds ter beschikking staan.
Artikel 7
Het financieel crisisplan beschrijft de mate van inzetbaarheid van de inzet van de ter beschikking staande maatregelen.
Artikel 8
Het financieel crisisplan geeft een indicatie van het financiële effect van de inzet van de ter beschikking staande maatregelen.
Artikel 9
Het financieel crisisplan beschrijft hoe bij het inzetten van maatregelen op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de belangen van de verschillende belanghebbenden van het fonds.
Artikel 10
Het financieel crisisplan beschrijft hoe en op welke wijze het bestuur in heldere en begrijpelijke bewoordingen met belanghebbenden communiceert indien zich een crisissituatie als bedoeld in artikel 4 voordoet. Tevens geeft het bestuur aan hoe en op welke wijze het in heldere en begrijpelijke bewoordingen over het financieel crisisplan van het fonds communiceert met belanghebbenden in de periode dat zich nog geen crisissituatie heeft voorgedaan.
Artikel 11
Het financieel crisisplan beschrijft het besluitvormingsproces ter uitvoering van het financieel crisisplan in geval van een crisissituatie bij het fonds.
Artikel 12
Het fonds beoordeelt jaarlijks de actualiteit van het financieel crisisplan en past dit zonodig aan.
Artikel 13. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in werking vanaf de eerste dag na publicatie in de Staatscourant .
Amsterdam, 5 december 2011
De Nederlandsche Bank NV,
directeur.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht