Beleidsregel Gegevensverstrekking in verband met de invoering van het onderwijsnummer in het beroepsonderwijs en de volwassenen educatie (bve)
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,
Gelet op:
artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en
artikel 2.5.5a, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs:
Besluit
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet:
de Wet educatie en beroepsonderwijs;
b. instelling:
een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1., een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8 en een hogeschool als bedoeld in artikel 12.3.9 van de wet;
c. peildatum:
de datum van 1 oktober, bedoeld in artikel 2.2.3, van het Uitvoeringsbesluit Web;
d. basisregister onderwijs:
het register, bedoeld in artikel 9a van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank;
e. IB-Groep:
de Informatie Beheer Groep, bedoeld in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank;
f. instellingsgegevens:
de gegevens zoals nader gespecificeerd in bijlage 1a van de Regeling gegevensverstrekking in verband met de invoering van het onderwijsnummer in het Beroepsonderwijs en de Volwassenen Educatie;
g. persoonsgegevens:
de gegevens zoals nader gespecificeerd in bijlage 1b van de Regeling gegevensverstrekking in verband met de invoering van het onderwijsnummer in het Beroepsonderwijs en de Volwassenen Educatie;
h. bevoegd gezag:
het bevoegd gezag zoals vermeld in artikel 1.1.1., onder w van de wet.
Artikel 2. Specificatie gegevens
Het bevoegd gezag van een instelling als hierboven genoemd verstrekt naast de persoonsgegevens en de instellingsgegevens als bedoeld in artikel 2.5.5a van de WEB voor iedere deelnemer als bedoeld in dat artikel 2.5.5a Web, dat naar verwachting in werking zal treden per 2 oktober 2004 de navolgende gegevens:
a. Indicatie risicodeelnemer - de indicatie die aangeeft of de deelnemer in aanmerking komt voor bekostiging, omdat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3.2.5 van de Uitvoeringsregeling Web;
b. Intensiteit -de aanduiding die aangeeft of de deelnemer diens kwalificatie in voltijds of deeltijds onderwijs volgt, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst,dan wel als examendeelnemer zoals vastgelegd in artikel 8.1.3., zevende lid van de Web.
c. Indicatie bekostiging inschrijving - de indicatie waarmee de onderwijsinstelling aangeeft of de inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt.
d. Indicatie bekostiging diploma - de indicatie waarmee de onderwijsinstelling aangeeft of een behaald diploma in aanmerking voor bekostiging in aanmerking komt.
Artikel 3. Bekendmaking
Deze beleidsregel zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 2 oktober 2004.
Artikel 5. Citeertitel
De beleidsregel wordt aangehaald als ”Beleidsregel Gegevensverstrekking in verband met de invoering van het onderwijsnummer in het beroepsonderwijs en de volwassenen educatie (bve)”.
De van onderwijs, cultuur en wetenschap ,
minister
mede namens,
de van landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Specificatie gegevens
Artikel 3. Bekendmaking
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht