Let op. Deze wet is vervallen op 19 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 18 juni 2014.

Beleidsregel inzake tuchtrechtspraak

Uitgebreide informatie
Beleidsregel inzake tuchtrechtspraak
Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants;
Gelet op artikel 33 van de Wet op de Registeraccountants, de artikelen 22, 41, 43 en 44 van de Wet tuchtrechtspraak accountants en de artikelen 31 tot en met 41 van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004;
Besluit als volgt:
1.
De voorzitter van de Orde kan een klacht indienen bij de accountantskamer ingeval bij hem, jegens een registeraccountant, een ernstig vermoeden is gerezen van beroepsmatig handelen of nalaten als bedoeld in artikel 22, eerste en tweede lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants en daardoor openbare belangen in het geding zijn.
2.
De voorzitter van de Orde overweegt een klacht in te dienen op grond van bij hem of bij derden gerezen bezwaren.
3.
De voorbereiding van de klacht kent de volgende fasen:
a) Vooronderzoek;
b) Onderzoek;
c) Indienen klacht.
1.
Bij derden gerezen bezwaren worden schriftelijk aan de voorzitter van de Orde kenbaar gemaakt.
2.
Het bezwaar vermeld de naam van de indiener en wordt ondertekend.
3.
Het bezwaar wordt door objectieve documentatie gesubstantieerd.
1.
De voorzitter van de Orde neemt het bezwaar niet in behandeling indien niet is voldaan aan enig in deze beleidsregel gesteld vereiste.
2.
De indiener van het bezwaar wordt van deze beslissing op de hoogte gesteld.
1.
De voorzitter van de Orde vormt binnen een redelijke termijn een voorlopig oordeel over het bezwaar.
2.
De voorzitter van de Orde deelt aan de betrokken registeraccountant mee te overwegen een klacht in te dienen.
3.
De voorzitter van de Orde dient de klacht niet in voordat de betrokken registeraccountant in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.
4.
De voorzitter van de Orde deelt vooraf mee dat de door de betrokken registeraccountant verstrekte informatie en documentatie kan worden gebruikt bij het aanhangig maken van een tuchtprocedure.
5.
De voorzitter van de Orde deelt zijn beslissing omtrent het indienen van een klacht mee aan de betrokken registeraccountant en de indiener van het bezwaar.
Artikel 5
De voorzitter van de Orde overweegt beroep in te stellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven indien de uitspraak van de accountantskamer afwijkt van gevestigde beroepsopvattingen of jurisprudentie.
1.
De voorzitter van de Orde kan om voorlopige voorziening verzoeken bij de accountantskamer als bedoeld in artikel 41 van de Wet tuchtrechtspraak accountants, ingeval bij hem, jegens een registeraccountant, een ernstig vermoeden is gerezen van beroepsmatig handelen of nalaten als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants en daardoor zwaarwegende openbare belangen in het geding zijn.
2.
Op het verzoek om voorlopige voorziening is het bepaalde in artikelen 2 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing.
1.
De voorzitter van de Orde kan, in afwachting van een uitspraak in hoger beroep, om voorziening verzoeken bij het College van Beroep van het bedrijfsleven als bedoeld in artikel 44 van de Wet tuchtrechtspraak accountants, ingeval bij hem, jegens een registeraccountant, een ernstig vermoeden is gerezen van beroepsmatig handelen of nalaten als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants en daardoor zwaarwegende openbare belangen in het geding zijn.
2.
Op het verzoek om voorziening is het bepaalde in artikelen 2 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8
De Nota bestuur en tuchtrechtspraak van 16 april 2003 wordt ingetrokken.
Artikel 9
De Beleidsregel inzake tuchtrechtspraak treedt in werking op 1 oktober 2010.
Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht