Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2008.

Beleidsregel kwaliteits- en capaciteitsdocument

Uitgebreide informatie
1.
De netbeheerder toont aan dat zijn KBS is gericht op de beheersing van de relevante risico’s voor het realiseren of instandhouden van de kwaliteit van de transportdienst en de veiligheid van het transportnet.
2.
De netbeheerder:
a. geeft hierbij de criteria aan die hij hanteert voor het bepalen van die risico’s;
b. toont aan dat zijn oordeel redelijk en toetsbaar is; en
c. dat hij de onderkende risico’s op een doeltreffende wijze beheerst.
3.
De risico-inventarisatie en -evaluatie betreft alle activiteiten met betrekking tot de transportdienst en die direct of indirect bijdragen aan de kwaliteit van het transport en de fysieke toestand van het netwerk. Rekening wordt gehouden met werkzaamheden van leidingleggers, gravers, agrariërs, onderhouds- en andere onderaannemers.
4.
Bij een risico-inventarisatie en -evaluatie worden onder meer de volgende stappen uitgevoerd: vaststellen van maximaal gunstige bedrijfsomstandigheden, identificatie van relevante bedreigingen, risicovaststelling, risicobeoordeling en risicoreductie, en het identificeren van benodigde maatregelen.
5.
De netbeheerder gaat in op de samenhang tussen de risico-inventarisatie en -evaluatie en het onderhoudsen vervangingsplan en het investeringsplan.
1.
De monitoringsprocedure zoals bedoeld in artikel 17 van de MR Kwaliteit, leidt tot een betrouwbaar en juist beeld van de kwaliteit en de capaciteit van het net.
2.
Resultaten uit de monitoringsactiviteiten komen tot uiting in de storingsprocedure, het investerings- en onderhoudsplan en de risicoanalyse.
3.
Met betrekking tot de beschrijving van de componenten in het net kan de zelfde systematiek aangehouden worden als gevraagd in CODATA. De componenten worden gegroepeerd in categorieën per netvlak of per druktrap. In het KCD wordt over de technische toestand van deze categorieën gerapporteerd. Slechts wanneer dat voor een goed beeld van de kwaliteit of capaciteit nodig is geeft de netbeheerder ook op detailniveau een beschrijving van de componenten.
1.
In de procedure betreffende het bijhouden van het bedrijfsmiddelenregister geeft de netbeheerder aan op welke wijze hij waarborgt dat zijn bedrijfsmiddelenregister actueel en volledig is.
2.
In de procedure betreffende het bijhouden van het bedrijfsmiddelenregister is ook opgenomen:
a. hoe de netbeheerder met Klic-meldingen omgaat;
b. hoe de netbeheerder met andere informatieverzoeken van uitvoerders van werkzaamheden in zijn voorzieningsgebied omgaat;
c. welke maatregelen de netbeheerder heeft genomen om te voorkomen dat werkzaamheden in zijn voorzieningsgebied schade aan zijn netwerk zullen veroorzaken of dat er onveilige situaties optreden;
d. een analyse van het effect van de onder c. genomen maatregelen.
Artikel 10
Het KBS bevat:
a. een evaluatieprocedure voor de effectiviteit van de processen, plannen en procedures die in het KBS zijn opgenomen;
b. een procedure voor de verbetering van de effectiviteit van de processen, plannen en procedures die in het KBS zijn opgenomen.
Inhoudsopgave
+ Eerste Afdeling. – Algemeen
+ Tweede Afdeling. – Indeling van het KCD
+ Derde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KCD worden gesteld
- Vierde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KBS worden gesteld
+ Vijfde Afdeling. – Samenhang
+ Zesde Afdeling. – Indiening en beoordeling door de Raad
+ Zevende Afdeling. – Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht