Let op. Deze wet is vervallen op 4 augustus 2012. U leest nu de tekst die gold op 3 augustus 2012.

Beleidsregel Kwaliteitsonderzoek

Uitgebreide informatie
Besluit tot vaststelling van de beleidsregel inzake kwaliteitsonderzoek (Beleidsregel Kwaliteitsonderzoek) Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants maakt, gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, onderstaand besluit bekend welke op 11 december 2008 door het bestuur is genomen.
Het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Gelet op artikel 7 van de Verordening Kwaliteitsonderzoek;
Besluit, de leden gehoord, als volgt:

Hoofdstuk 1. – Begripsbepalingen

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
a. aan assurance verwante opdracht: de aan assurance verwante opdracht, bedoeld in de Verordening gedragscode;
b. aanbevelingen: de aanbevelingen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Verordening;
c. accountant: de registeraccountant die werkzaam is als openbaar accountant, intern accountant of overheidsaccountant;
d. accountantsafdeling: de accountantsafdeling, bedoeld in de Verordening gedragscode;
e. accountantskantoor: het accountantskantoor, bedoeld in de Verordening gedragscode;
f. assuranceopdracht: de assuranceopdracht, bedoeld in de Verordening gedragscode, met uitzondering van de opdracht tot het uitvoeren van een wettelijke controle als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;
g. bestuur: het bestuur van de Orde;
h. College: het College Kwaliteitsonderzoek, bedoeld in artikel 21 van de Verordening;
i. dagelijks beleidsbepaler: de dagelijks beleidsbepaler, bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Verordening;
j. incidentenonderzoek: het onderzoek naar vermeende tekortkomingen in de beroepsuitoefening, met uitzondering van de uitvoering van een wettelijke controle als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;
k. intern accountant: de intern accountant, bedoeld in de Verordening gedragscode;
l. onderzoeker: een onderzoeker als bedoeld in artikel 6 van de Verordening;
m. openbaar accountant: de openbaar accountant, bedoeld in de Verordening gedragscode;
n. Orde: het Nederlands Instituut van Registeraccountants, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;
o. overheidsaccountant: de overheidsaccountant, bedoeld in de Verordening gedragscode, met uitzondering van de overheidsaccountant die werkzaam is bij de belastingdienst en belast is met de controle van door belastingplichtigen ingeleverde aangiften en de overheidsaccountant die aan deze controle direct leiding geeft;
p. periodiek onderzoek: het onderzoek naar de opzet en werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing van een accountantskantoor of een accountantsafdeling;
q. stelsel van kwaliteitsbeheersing: ter zake van assurance- en aan assurance verwante opdrachten door het accountantskantoor of de accountantsafdeling getroffen maatregelen en ingestelde procedures ter zake van:
1°. de interne beheersing van het accountantskantoor of de accountantsafdeling met betrekking tot kwaliteit;
2°. het interne onderzoek naar de naleving van de in de Verordening gedragscode opgenomen fundamentele beginselen door de bij het accountantskantoor of de accountantsafdeling werkzame of daaraan verbonden accountants en andere personen; en
3°. het interne onderzoek ten aanzien van assuranceopdrachten naar de kwaliteit van de door de bij het accountantskantoor of de accountantsafdeling werkzame of daaraan verbonden accountants en andere personen uitgevoerde werkzaamheden.;
r. teamleider: de registeraccountant die verantwoordelijk is voor de activiteiten die worden verricht tijdens een periodiek onderzoek, vervolgonderzoek, thematisch onderzoek of incidentenonderzoek en voor de rapportering;
s. thematisch onderzoek: het onderzoek naar een bepaald aspect van de uitvoering van assurance- of aan assurance verwante opdrachten;
t. vervolgonderzoek: het onderzoek naar de opvolging en implementatie van aanbevelingen;
u. Verordening op de kwaliteitstoetsing: de Verordening op de kwaliteitstoetsing van 18 december 2002, laatstelijk gewijzigd op 14 december 2006;
v. Verordening: de Verordening Kwaliteitsonderzoek .

Hoofdstuk 2. – Onderzoeker

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
1.
Een onderzoeker is deskundig en beschikt over relevante ervaring.
2.
Een onderzoeker die geen registeraccountant is, tekent zo nodig een geheimhoudingsverklaring.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
1.
Per onderzoek is er ten minste één teamleider.
2.
Het periodiek onderzoek wordt, afhankelijk van de grootte van het te onderzoeken accountantskantoor of de accountantsafdeling, uitgevoerd door één of meerdere onderzoekers.
3.
Het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd door één onderzoeker, tenzij de aard of omvang van de aanbevelingen zich daartegen verzetten.
4.
Thematisch onderzoek wordt uitgevoerd door meerdere onderzoekers.
5.
Het incidentenonderzoek wordt uitgevoerd door meerdere onderzoekers. Bij de selectie van een onderzoeker wordt rekening gehouden met de aard en omvang van het te onderzoeken accountantskantoor of de te onderzoeken accountantsafdeling, de aard en omvang van het periodiek onderzoek, het vervolgonderzoek, het thematisch onderzoek of het incidentenonderzoek en met feiten of omstandigheden waardoor de objectiviteit van de onderzoeker mogelijk in het gedrang komt.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Een accountantskantoor of accountantsafdeling kan, voordat het periodiek onderzoek, het vervolgonderzoek, het thematisch onderzoek of het incidentenonderzoek is aangevangen, een gemotiveerd verzoek indienen om een aangewezen onderzoeker te vervangen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De onderzoeker, met uitzondering van degene die in dienst is van de Orde, ontvangt van de Orde voor zijn werkzaamheden een vergoeding van reis- en verblijfkosten en een vergoeding voor bestede tijd.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.

Hoofdstuk 3. – Periodiek onderzoek

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 6
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Een accountantskantoor of een accountantsafdeling wordt in principe eenmaal in de vier jaar aan een periodiek onderzoek onderworpen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 7
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
1.
De selectie van het accountantskantoor of de accountantsafdeling voor het periodiek onderzoek vindt plaats op basis van artikel 6.
2.
In afwijking van het eerste lid wordt het accountantskantoor waarbij een hertoetsing op grond van de Verordening op de kwaliteitstoetsing vereist was maar niet heeft plaatsgevonden, geselecteerd voor periodiek onderzoek in 2009.
3.
In afwijking van het eerste lid wordt het accountantskantoor waaraan op grond van de Verordening op de kwaliteitstoetsing uitstel voor toetsing is verleend, geselecteerd voor periodiek onderzoek in 2009.
Artikel 8
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
1.
Binnen vier weken na ontvangst van de mededeling dat het accountantskantoor of de accountantsafdeling is geselecteerd voor het periodiek onderzoek, kan het accountantskantoor of de accountantsafdeling een verzoek indienen om uitstel te verlenen van het periodiek onderzoek.
2.
Uitstel wordt verleend indien sprake is van bijzondere omstandigheden.
3.
Uitstel wordt verleend voor de duur van maximaal één jaar, met eenmaal de mogelijkheid van verlenging voor wederom één jaar.
Artikel 9
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij de selectie van en de beoordeling van de te onderzoeken opdrachten wordt rekening gehouden met:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
a. de kwaliteit van het door het accountantskantoor of de accountantsafdeling opgezette stelsel van kwaliteitsbeheersing;
b. de kwaliteit en de uitkomsten van de intern uitgevoerde onderzoeken en, indien beschikbaar, de resultaten van het toezicht of toetsing door andere instanties.
Artikel 10
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het periodiek onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van jaarlijks door het College vastgestelde en openbaar gemaakte werkprogramma’s.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 11
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
1.
De onderzoeker neemt ter afronding van het periodiek onderzoek zijn bevindingen door met de dagelijks beleidsbepaler.
2.
De dagelijks beleidsbepaler wordt in de gelegenheid gesteld binnen een daartoe gestelde termijn schriftelijk commentaar te leveren op het concept verslag van kwaliteitsonderzoek en, indien van toepassing, de daarin opgenomen aanbevelingen.
3.
Het College kan de onderzoeker om aanvullende informatie verzoeken. De dagelijks beleidsbepaler wordt in dat geval in de gelegenheid gesteld binnen een daartoe gestelde termijn schriftelijk commentaar te leveren op de aanvullende informatie van de onderzoeker.
4.
Het College beoordeelt het periodiek onderzoek en stelt het verslag van kwaliteitsonderzoek vast inclusief eventuele aanbevelingen voor het treffen van maatregelen ter verbetering.
5.
Het College stelt een eindoordeel als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Verordening vast.

Hoofdstuk 4. – Vervolgonderzoek

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 12
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij de bepaling van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Verordening wordt rekening gehouden met de aard en omvang van de gegeven aanbevelingen en de reactie daarop van het accountantskantoor of de accountantsafdeling.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 13
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van door het College vastgestelde en openbaar gemaakte werkprogramma’s.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 14
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
1.
De onderzoeker neemt ter afronding van het vervolgonderzoek zijn bevindingen door met de dagelijks beleidsbepaler.
2.
De dagelijks beleidsbepaler wordt in de gelegenheid gesteld binnen een daartoe gestelde termijn schriftelijk commentaar te leveren op het concept verslag van kwaliteitsonderzoek en, indien van toepassing, de daarin opgenomen aanbevelingen.
3.
Het College kan de onderzoeker om aanvullende informatie verzoeken. De dagelijks beleidsbepaler wordt in dat geval in de gelegenheid gesteld binnen een daartoe gestelde termijn schriftelijk commentaar te leveren op de aanvullende informatie van de onderzoeker.
4.
Het College beoordeelt het vervolgonderzoek en stelt het verslag van kwaliteitsonderzoek vast inclusief eventuele aanbevelingen voor het treffen van maatregelen ter verbetering.

Hoofdstuk 5. – Thematisch onderzoek

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 15
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De selectie van het accountantskantoor of de accountantsafdeling voor thematisch onderzoek vindt plaats rekening houdend met het te onderzoeken aspect van de beroepsuitoefening.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 16
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het thematisch onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van door het College vastgestelde en openbaar gemaakte werkprogramma’s.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 17
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
1.
De onderzoeker neemt ter afronding van het thematisch onderzoek zijn bevindingen door met de dagelijks beleidsbepaler.
2.
De dagelijks beleidsbepaler wordt in de gelegenheid gesteld binnen een daartoe gestelde termijn schriftelijk commentaar te leveren op de bevindingen van de onderzoeker.
3.
Het College kan de onderzoeker om aanvullende informatie verzoeken. De dagelijks beleidsbepaler wordt in dat geval in de gelegenheid gesteld binnen een daartoe gestelde termijn schriftelijk commentaar te leveren op de aanvullende informatie van de onderzoeker.
4.
Het College beoordeelt het onderzoek en stelt het verslag van kwaliteitsonderzoek vast.

Hoofdstuk 6. – Incidentenonderzoek

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 18
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
1.
Aan de hand van de feiten en omstandigheden bepaalt het bestuur op voorstel van het College de wijze waarop het incidentenonderzoek wordt uitgevoerd.
2.
De onderzoeker neemt ter afronding van het incidentenonderzoek zijn bevindingen door met de accountant.
3.
De accountant wordt in de gelegenheid gesteld binnen een daartoe gestelde termijn schriftelijk commentaar te leveren op het concept verslag.
4.
Het College kan de onderzoeker om aanvullende informatie verzoeken. De accountant wordt in dat geval in de gelegenheid gesteld binnen een daartoe gestelde termijn schriftelijk commentaar te leveren op de aanvullende informatie van de onderzoeker.
5.
Het College beoordeelt het onderzoek en stelt het verslag vast.

Hoofdstuk 7. – Slotbepalingen

Voor dit hoofdstuk is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 19
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 20
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel Kwaliteitsonderzoek.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 16000, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
voorzitter van het bestuur
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. – Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. – Onderzoeker
+ Hoofdstuk 3. – Periodiek onderzoek
+ Hoofdstuk 4. – Vervolgonderzoek
+ Hoofdstuk 5. – Thematisch onderzoek
+ Hoofdstuk 6. – Incidentenonderzoek
+ Hoofdstuk 7. – Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht