Besluit van de algemene raad van 11 januari 2016 houdende de vaststelling van de beleidsregel inzake vrijstelling deelname onderwijs, vrijstelling van het examen en de procedure aanvraag van vrijstelling of verzoek tot toepassing hardheidsclausule (Beleidsregel onderwijs en toetsen BA)
De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;
gelet op de artikelen 3.17, vijfde lid, 3.18, 3.19, negende lid, 3.20, van de Verordening op de advocatuur;
gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
stelt de navolgende beleidsregel vast:
1.
Vrijstelling van de verplichting tot het deelnemen aan het onderwijs wordt slechts verleend voor een cognitief vak en slechts voor een volledig onderdeel van de beroepsopleiding advocaten.
2.
Vrijstelling van de verplichting tot het deelnemen aan het onderwijs wordt niet verleend voor de vakken vaardigheden, schriftelijke vaardigheden (inclusief argumentatieleer) en beroepsattitude & beroepsethiek.
3.
De stagiaire die vrijstelling deelname onderwijs verzoekt, heeft de aan de beroepsopleiding advocaten gelijkwaardige theoretische en praktische bekwaamheid, bedoeld in artikel 3.18, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur, verworven, indien:
a. de toetstermen, neergelegd in de vakbeschrijving van het vak waarvoor een vrijstelling wordt gevraagd, zijn gehaald;
b. de bekwaamheid niet meer dan drie jaar vóór de beëdiging is verworven; en
c. de bekwaamheid is opgedaan vanuit een partijdige invalshoek.
4.
De stagiaire doet de aanvraag door middel van het ‘formulier aanvraag vrijstelling onderwijs’ in bijlage 1 .
1.
Vrijstelling van de verplichting om in alle onderdelen van het examen een toets af te leggen, wordt niet verleend voor de vakken vaardigheden, schriftelijke vaardigheden (inclusief argumentatieleer) en beroepsattitude & beroepsethiek.
2.
De algemene raad wijst een verzoek om vrijstelling van het examen toe, indien:
a. het voor de stagiaire de eerste toetsgelegenheid van het onderdeel is;
b. de stagiaire ten minste voldoet aan de vereisten voor vrijstelling deelname onderwijs, bedoeld in artikel 1, derde lid; en
c. de stagiaire door middel van in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerde artikelen of behaalde diploma’s een diepgaande theoretische bekwaamheid heeft verworven.
3.
De stagiaire doet de aanvraag door middel van het ‘formulier aanvraag vrijstelling toets’ in bijlage 2.
1.
De algemene raad verleent aan de stagiaire die is ingeschreven op het tableau vanwege de hoedanigheid van rechterlijk ambtenaar in opleiding (RAIO) of rechter in opleiding (RIO) vrijstelling van deelname aan het onderwijs en van het examen, met uitzondering van het introductieblok van het vak beroepsattitude & beroepsethiek.
2.
De algemene raad verleent aan de stagiaire die is ingeschreven op het tableau vanwege de hoedanigheid van kandidaat Interne Doorstroom Rechterlijke macht (IDR) vrijstelling van deelname aan het onderwijs en van het examen, met uitzondering van het introductieblok van het vak beroepsattitude & beroepsethiek en de major.
3.
De stagiaire die rechterlijk ambtenaar in opleiding of rechter in opleiding is, doet de aanvraag door middel van het formulier ‘aanmeldformulier beroepsopleiding advocaten RAIO/RIO’.
4.
De stagiaire die kandidaat Interne Doorstroom Rechterlijke macht is, doet de aanvraag door middel van het formulier ‘aanmeldformulier beroepsopleiding advocaten IDR’.
5.
Aan de vrijstelling deelname onderwijs en van het examen voor RAIO, RIO en IDR verbindt de algemene raad in ieder geval de voorwaarde dat de stagiaire verzoekt om schrapping van het tableau na afloop van de periode voor het opdoen van werkervaring in het kader van de rechterlijke opleiding en uiterlijk met ingang van een door de algemene raad in ieder geval te bepalen datum.
1.
De algemene raad wijkt niet af van artikel 3.17, tweede of derde lid, of van artikel 3.19, derde, vierde, vijfde, zevende of achtste lid, van de Verordening op de advocatuur, indien het verzoek wordt ingediend bij de algemene raad meer dan vier weken na aanvang van het onderwijs of na de betreffende toetsgelegenheid.
2.
De stagiaire doet het verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule door middel van het ‘formulier verzoek toepassing hardheidsclausule BA’ in bijlage 3 .
Artikel 5. intrekking
De volgende beleidsregels worden ingetrokken:
a. de Beleidsregel toepassing hardheidsclausule bij verval toetskansen beroepsopleiding advocaten; en
b. de Beleidsregel vrijstellingen beroepsopleiding advocaten.
Artikel 6. inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 februari 2016.
Artikel 7. citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel onderwijs en toetsen BA.
Inhoudsopgave
Artikel 1. vrijstelling deelname onderwijs
Artikel 2. vrijstelling van het examen
Artikel 3. vrijstelling deelname onderwijs en van het examen voor RAIO, RIO en IDR
Artikel 4. toepassing hardheidsclausule deelname onderwijs en examinering
Artikel 5. intrekking
Artikel 6. inwerkingtreding
Artikel 7. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht