Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2007.

Beleidsregel stimuleringsbijdrage conflictbemiddeling

Uitgebreide informatie
Beleidsregel van de raden voor rechtsbijstand van 8 mei 2006, tot verstrekking van een subsidie aan partijen die door de rechter verwezen zijn naar een conflictbemiddelaar (Beleidsregel stimuleringsbijdrage conflictbemiddeling)
Deze Beleidsregel is een verlenging van de reeds van kracht zijnde beleidsregel met dezelfde titel, met de datum van inwerkingtreding van 1 april 2005. Deze verlenging van de bestaande Beleidsregel vervalt op 1 april 2007.
De raden voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch, Arnhem, ’s-Gravenhage, Amsterdam en Leeuwarden,
Gelet op artikel 4:23, derde lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluiten:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. conflictbemiddeling: het begeleiden van procespartijen na verwijzing van uit het gerecht van een aldaar aanhangige zaak met als doel om procespartijen in onderling overleg tot een oplossing van het geschil te laten komen;
b. conflictbemiddelaar: degene die een door het gerecht verwezen conflictbemiddeling verricht;
c. stimuleringsbijdrage: de door de raad voor rechtsbijstand te verstrekken subsidie in de kosten van de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van conflictbemiddeling na verwijzing door de rechter van een bij het gerecht aanhangige zaak;
d. conflictbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst waarin partijen zich jegens elkaar verplichten ernaar te streven het in die overeenkomst omschreven geschil door conflictbemiddeling op te lossen en zich te houden aan de gemaakte procedureafspraken;
e. monitorformulieren: formulieren die door partijen en conflictbemiddelaar moeten worden ingevuld in het kader van het verzamelen van gegevens ten behoeve van de beleidsevaluatie.
Artikel 2
Een procespartij komst na aanvraag door de conflictbemiddelaar in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage indien de conflictbemiddelaar voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. hij staat ingeschreven bij de raad voor rechtsbijstand in het ressort waarin hij is gevestigd en heeft aangegeven zaken verwezen te willen krijgen vanuit de gerechten;
b. hij heeft werkzaamheden verricht in een zaak die vanuit de gerechten is verwezen met als doel om partijen door middel van conflictbeslechting tot een oplossing van het geschil te laten komen;
c. hij heeft bij de aanvraag gevoegd:
1. de schriftelijke verwijzing van procespartijen vanuit het gerecht;
2. een afschrift van de door beide procespartijen getekende conflictbemiddelingsovereenkomst;
3. alle door de raad voor rechtsbijstand voorgeschreven monitorformulieren.
1.
De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt 100 euro (excl. BTW) per procespartij in de verwezen zaak met een maximum van 200 euro (excl. BTW) voor alle in het conflict betrokken procespartijen gezamenlijk.
2.
Procespartijen aan wie een subsidie is verstrekt op basis van de Beleidsregel experiment subsidiering conflictbemiddelaars, hebben geen recht op een stimuleringsbijdrage.
1.
De conflictbemiddelaar vraagt namens de procespartij op een door de raad voor rechtsbijstand vastgesteld formulier de stimuleringsbijdrage aan binnen vier maanden nadat de conflictbemiddeling is beëindigd.
2.
Indien de stimuleringsbijdrage na afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn wordt aangevraagd, wordt deze afgewezen.
Artikel 5
Deze beleidsregel is van toepassing op conflictbemiddelingen waarvan de verwijzing door het gerecht naar een conflictbemiddelaar heeft plaatsgevonden op of na 1 april 2005.
1.
Deze beleidsregel is een verlenging van de bestaande beleidsregel met dezelfde titel die is in werking getreden op 1 april 2005. Indien de Staatscourant waarin deze verlenging van de bestaande beleidsregel wordt geplaatst, is gedagtekend na 30 maart 2006, treedt de verlenging in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 april 2006.
2.
Deze verlenging van de bestaande beleidsregel met dezelfde titel vervalt op 1 april 2007.
Artikel 7
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel stimuleringsbijdrage conflictbemiddeling.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch
De Raad voor Rechtsbijstand Arnhem
De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Gravenhage
De Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam
De Raad voor Rechtsbijstand Leeuwarden
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht